container-fluid

Badania i publikacje

Wykaz opublikowanych prac naukowych członków THTiBnH oraz informacja o wystąpieniach na konferencjach krajowych i zagranicznych

 Dr n. hum. Anna Trzcieniecka-Green

I. Monografia

Anna Trzcieniecka-Green. Wczesna interwencja psychologiczna w chorobie niedokrwiennej serca i jej terapeutyczne znaczenie. Wydawnictwo Księgarnia Akademicka. Kraków, 2014, s.202. ISBN 978-83-7638-446-7.

II. Wykaz pozostałych opublikowanych prac naukowych:

 1. autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR) lub na liście European Reference Index for the Humanities (ERIH):
 1. Anna Trzcieniecka-Green, Andrew Steptoe (1994). Stress management in cardiac patients: A preliminary study of the predictors of improvement in quality of life. Journal of Psychosomatic Research, Vol. 38 (4), pp.267-280. IF= 1.102/1994
 2. Anna Trzcieniecka-Green, Andrew Steptoe (1996) The effects of stress management on the quality of life of patients following acute myocardial infarction or coronary bypass surgery. European Heart Journal, Vol. 17 (11), pp.1663-70. IF= 1.682/1996
 3. Anna Trzcieniecka-Green, K.Bargiel- Matusiewicz, J.Borczyk (2007) Quality of life of patients after laryngectomy. Journal of Physiology and Pharmacology, Vol.58 Suppl.5, p. 699-704. IF=4.466/2007

 1. Anna Trzcieniecka-Green, K.Bargiel-Matusiewicz, A.Wilczyńska-Kwiatek (2009). Quality of life and activity of children suffering from bronchial asthma. European Journal of Medical Research Vol.14, Suppl.4, pp.147-150. IF=1.130/2009 

 1. autorstwo lub współautorstwo monografii, publikacji naukowych w czasopismach międzynarodowych lub krajowych innych niż znajdujące się w ww. bazie lub na ww. liście, dla danego obszaru wiedzy:

Artykuły w czasopismach:

 1. Trzcieniecka-Green A. (2002) Program rehabilitacji i wtórnej prewencji po przebytych zawałach i operacjach wstawienia pomostów aortalno-wieńcowych Psychoterapia 4 (123): s.77-82. 
 2. Bąk –Sosnowska, Michalak A, Bargiel-Matusiewicz K, Trzcieniecka-Green A. (2003) Psychologiczne aspekty kontaktu z pacjentem onkologicznym oraz jego rodziną. Psychoonkologia T.7 z.4, s.121-122
 3. Trzcieniecka-Green A, Bargiel-Matusiewicz K, Bąk-Sosnowska M, Michalak A. (2003) Znaczenie nauczania psychologii dla relacji lekarz-pacjent. Sztuka Leczenia T.9 nr 3-4, s.109-113
 4. Sitnik K, Trzcieniecka-Green A, Jakubowski D. (2003) Opinie pacjentów po zawałach na temat przyczyn wystąpienia zawału w kontekście przyjetego przez nich modelu przekonań zdrowotnych – doniesienia z badań pilotażowych. Wiadomości Lekarskie T.56 nr 9-10, s.442-448
 5. Szczyrba B, Trzcieniecka-Green A. ( 2004) Motywy podjęcia, kontynuowania i ukończenia terapii u kobiet uzależnionych od alkoholu w oddziale terapii uzależnienia od alkoholu. Alkoholizm i Narkomania, T.17 nr 3-4, s.221-2
 6. Sitnik K, Trzcieniecka-Green A, Jakubowski D, Gąsior Z.(2004) „Człowiek w zawale”- system prezentowanego modelu zdrowia w konfrontacją z rzeczywistością zdrowotną osób z zawałem mięśnia sercowego” Wiadomości Lekarskie T.57, supl.1, s.285-289
 7. Szczyrba B, Trzcieniecka-Green A. (2004). Porównanie używania alkoholu i innych środków psychoaktywnych przez studentów I roku pielęgniarstwa. Zdrowie Publiczne T.114 nr 2, 177-183
 8. Sitnik K, Trzcieniecka-Green A, Mizia-Stec K, Gomułka S, Mizia M, Gąsior Z. (2005). Psychologiczne aspekty radzenia sobie ze stresem u chorych z kardiologicznym zespołem X. Annales Academiae Medicae Silesiensis Vol.59. nr 4, s. 287-291
 9. Sitnik K, Trzcieniecka-Green A, Michalak A, Jakubowski D, Bąk-Sosnowska M, Krupa A, Gąsior Z, Poloński L. (2006). Rola interwencji psychologicznej w poprawie stanu zdrowia psychicznego chorych we wczesnym okresie po zawale serca – badania pilotażowe. Annales Academiae Medicae Silesiensis Vol. 60, No 5, s. 416-421
 10. Bąk-Sosnowska M, Zahorska-Markiewicz B, Mandal E, Trzcieniecka-Green A. (2006). Poziom lęku oraz poczucie kontroli u kobiet decydujacych się na rozpoczęcie kuracji odchudzającej. Psychiatria Polska T.40, nr 1, s.99-107
 11. Bargiel-Matusiewicz K, Trzcieniecka-Green A , Kozłowska A. (2011). The influence of psychological intervention on cognitive appraisal and level of anxiety in dialysis patients: a pilot study. The Open Nutraceuticals Journal, 4, 61-64

Rozdziały w książkach i wydawnictwach seryjnych:

 1. Bargiel-Matusiewicz K, Bąk-Sosnowska M, Michalak A, Trzcieniecka-Green A. (2005). Znaczenie podstawowej wiedzy i umiejętności psychologicznych w zawodzie pielęgniarki. W: L.Niebrój, M.Kosińska (red.) Poszerzenie Unii Europejskiej: polskie pielęgniarstwo w czasach zmian.. Seria Eukrasia, Vol.6, s.79-83, Katowice, Wydawnictwo Śląskiej Akademii Medycznej. ISBN: 83-88895-72-9 
 1. Trzcieniecka-Green A. (2006) Wprowadzenie. Historia rozwoju psychologii jako nauki. Współczesne teorie psychologiczne. W: A.Trzcieniecka-Green (red.) Psychologia. Podręcznik dla studentów kierunków medycznych. Kraków: Wydawnictwo TAiWPN UNIVERSITAS, s. 15-32. ISBN: 83-242-0753-8 
 1. Trzcieniecka-Green A. (2006) Podstawowe pojęcia psychologiczne: procesy poznawcze (spostrzeganie, uwaga, pamięć, myślenie, inteligencja) emocje i motywacja. W: A.Trzcieniecka-Green (red.) Psychologia. Podręcznik dla studentów kierunków medycznych. Kraków: Wydawnictwo TAiWPN UNIVERSITAS, s. 33-61. ISBN: 83-242-0753-8
 1. Trzcieniecka-Green A, Bąk-Sosnowska M, Michalak A, Ociepka A, Szczyrba-Maroń B. (2006) Psychologia w służbie zdrowia – nowe wyzwania. Przykłady psychologicznych programów stosowanych w profilaktyce i leczeniu pacjentów. . W: A.Trzcieniecka-Green (red.) Psychologia. Podręcznik dla studentów kierunków medycznych. Kraków: Wydawnictwo TAiWPN UNIVERSITAS, s. 467-481. ISBN: 83-242-0753-8
 1. Trzcieniecka-Green A, Bargiel-Matusiewicz A, Wilczyńska A, Omar HA. (2015) Children with asthma: What about the quality of life of their parents? W: Joav Merrick (ed.) Child and Adolescent Health Issues. A Tribute to the Pediatrician Donald E Greydanus. Nova Science Publishers Inc., New York, Chapter 11, s.113-121. ISBN: 978-1-63463-574-5 

 1. Trzcieniecka-Green A, Szymankiewicz E. (2015) Wpływ depresji na proces rehabilitacji u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. W: red. Bargiel-Matusiewicz K., Tomaszewski P., Pisula E.Kulturowe i społeczne aspekty zdrowia oraz obrazu ciała. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego(w druku).
 1. autorstwo lub współautorstwo opracowań zbiorowych

Prace pod redakcją

Trzcieniecka-Green A. (red.) (2006) Psychologia. Podręcznik dla studentów kierunków medycznych. Kraków: Wydawnictwo TAiWPN UNIVERSITAS. ISBN: 83-242-0753-8 (pozycja wznowiona w roku 2012). 

Streszczenia w materiałach pokonferencyjnych (z bazy JCR)

 1. Trzcieniecka-Green A, Michalak A, Truszczak B. (2008). The efffects of early psychological intervention on emotional well-being of patients following coronary artery bypass graft. Psychology and Health; Vol.23, Suppl.1, p.256. Abstract Book 22nd Annual Conference of the European Health Psychology Society, 11 Annual Conference of the BPS Division of Health Psychology – “Behaviour, Health and Healthcare: From Physiology to Policy”, Bath [England] 9-12.09.2008
 2. Trzcieniecka-Green A, Sitnik-Warchulska K, Gawlik M. (2008) The psychological functioning of hemodialysis patients. Psychology and Health; Vol.23, Suppl.1, p.257. Abstract Book 22nd Annual Conference of the European Health Psychology Society, 11 Annual Conference of the BPS Division of Health Psychology – “Behaviour, Health and Healthcare: From Physiology to Policy”, Bath [England] 9-12.09.2008
 3. Bargiel-Matusiewicz K, Trzcieniecka-Green A.(2008) The psychological intervention for hemodialysis patients. Psychology and Health; Vol.23, Suppl.1, p.61-62. Abstract Book 22nd Annual Conference of the European Health Psychology Society, 11 Annual Conference of the BPS Division of Health Psychology – “Behaviour, Health and Healthcare: From Physiology to Policy”, Bath [England] 9-12.09.2008.
 4. Trzcieniecka-Green A, Polczyk R. Early psychological intervention for patients after MI and CABG. Psychology and Health Vol.24, Suppl.1, p. 390. Abstract Book “From Knowledge to interventions”, 23rd Annual Conference of the European Health Psychology Society in Collaboration with the Italian Society of Health Psychology (SIPSA); Pisa [Italy] 23-26.09.2009.

Recenzje książek

Trzcieniecka-Green A. (2002)Omówienie książki: Ernest L. Rossi „Hipnoterapia. Psychobiologiczne mechanizmy uzdrawiania” Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1995. Psychiatria Polska Tom XXXVI, nr 2, s. 311-312.

 1. Wygłoszenie referatów na międzynarodowych i krajowych konferencjach tematycznych

Wystąpienia na konferencjach zagranicznych

 1. (1987, 11-17.07) Trzcieniecka A. The treatment of obsessive-compulsive neurosis by guided imagery in hypnosis – a case study. 4th European Congress of Hypnosis in Psychotherapy and Psychosomatic Medicine. Sponsored by the Royal Society of Medicine, Oxford, Wielka Brytania.
 2. (1988) Trzcieniecka A. Resistance in hypnosis – reasons and ways of solutions. 11th International Congress of Hypnosis, The Hague, Holandia.
 3. (1990) Trzcieniecka-Green A. How the qualified hypnotherapists in Poland are using hypnosis. 13th International Congress of Hypnosis, Konstanz, Niemcy.
 4. (1993) Trzcieniecka-Green A. Stress management for cardiac patients: results of a preliminary study. British Psychological Society Congress, Nottingham, Anglia.
 5. (1999) Trzcieniecka-Green A. Relaxation-based stress management for cardiac patients. Workshop, 6th International Congress on Integrative and Eclectic Psychotherapy. Mazatlan, Meksyk.
 6. (2000) Trzcieniecka-Green A. Relaxation-based stress management program for cardiac patients. Workshop. 15th Internationaler Kongress fur Hypnose. Monachium, Niemcy.
 7. (2001) Trzcieniecka-Green A. Psychologische Therapie bei Herzerkrankungen. Vortrag. 12th Internationaler Meersburger Seminar-Kongres. Neue Psychosomatik. Leib – Seele – Geist – Medizin. Deutsche Gesellschaft fur Terapeutische Hypnose und Hypnoseforschung. Meersburg, Niemcy.
 8. (2002) Trzcieniecka-Green A. Communication in hypnosis. 13th Internationaler Meersburger Seminar-Kongres. Kommunikation (un-) Bewusst. Deutsche Gesellschaft fur Terapeutische Hypnose und Hypnoseforschung. Meersburg, Niemcy.
 9. (2003) Trzcieniecka-Green A. Communication in Hypnosis. Workshop, 10th International Congress on Integrative and Eclectic Psychotherapy. Morelia, Meksyk.
 10. (2004) Trzcieniecka-Green A. The method of story-telling as a therapeutic technique. Workshop, 11th International Congress on Integrative and Eclectic Psychotherapy. Merida, Meksyk.
 11. (2005) Bargiel-Matusiewicz K, Kucia K, Trzcieniecka-Green A, The role of cognitive-behavioural intervention in improving psychophysical health in hemodialysis patients. Plakat. XIII Association of European Psychiatrists Congress: The interface between biological and social factors, Monachium, Niemcy.
 12. (2005) Trzcieniecka-Green A. The evolution of concept of pain in the XXth century.(“Theorie und Einschätzung von Schmerz – verschiedene Schmerzkonzepte des 20. Jahrhunderts“) 16th Internationaler Meersburger Seminar-Kongres. Schmerz. Geschehen zwischen Korper, Seele und Geist. Deutsche Gesellschaft fur Terapeutische Hypnose und Hypnoseforschung. Meersburg, Niemcy.
 13. (2005) Trzcieniecka-Green A. Hypnotic procedures in the treatment of pain (Hypnose-Verfahren zur Behandlung von Schmerz). Workshop. 16th Internationaler Meersburger Seminar-Kongres. Schmerz. Geschehen zwischen Korper, Seele und Geist. Deutsche Gesellschaft fur Terapeutische Hypnose und Hypnoseforschung. Meersburg, Niemcy.
 14. (2006) Trzcieniecka-Green A. Spiritual Intelligence – the concept of XXI st century. 13th International Congress on Integrative and Eclectic Psychotherapy. Mazatlan, Meksyk.
 15. (2006) Trzcieniecka-Green A. Developing Spiritual Intelligence. Workshop. 13th International Congress on Integrative and Eclectic Psychotherapy. Mazatlan, Meksyk.
 16. (2008) Trzcieniecka-Green A. Addiction – a quest for love. 15th International Congress on Integrative and Eclectic Psychotherapy. Puerto Vallarta, Meksyk.
 17. (2008) Trzcieniecka-Green A. Working with addiction in hypnosis. Workshop. 15th International Congress on Integrative and Eclectic Psychotherapy. Puerto Vallarta, Meksyk.
 18. (2008) Trzcieniecka-Green A, Sitnik-Warchulska K, Michalak A, Jakubowski D, Gąsior Z, Poloński L. The efffects of early psychological intervention on emotional well-being of patients following MI & CABG. Heart & Mind Psychogenic Cardiovascular Disease Conference, Prato, Włochy.
 19. (2008) Bargiel-Matusiewicz K, Trzcieniecka-Green A. The psychological intervention for hemodialysis patients. Plakat. 22nd Conference of the European Health Psychology Society, 11th Annual Conference of the BPS Division of Health Psychology “Behaviour, Health & Healthcare, From Physiology to Policy.” Bath, Wielka Brytania.
 20. (2008) Trzcieniecka-Green A, Sitnik-Warchulska K, Gawlik M. The psychological functioning of hemodialysis patients. Plakat. 22nd Conference of the European Health Psychology Society, 11th Annual Conference of the BPS Division of Health Psychology “Behaviour, Health & Healthcare, From Physiology to Policy.” Bath, Wielka Brytania.
 21. (2008) Trzcieniecka-Green A, Michalak A, Truszczak B. The effects of early psychological intervention on emotional well-being of patients following CABG. Plakat. 22nd Conference of the European Health Psychology Society, 11th Annual Conference of the BPS Division of Health Psychology “Behaviour, Health & Healthcare, From Physiology to Policy.” Bath, Wielka Brytania.
 22. (2009) Trzcieniecka-Green A, Polczyk R. Early psychological intervention for patients after MI and CABG. “From Knowledge to Interventions”, 23rd Annual Conference of the European Health Psychology Society in Collaboration with the Italian Society of Health Psychology (SIPSA). Pisa, Włochy.
 23. (2013) Trzcieniecka-Green A. Treating pain with hypnosis. Workshop. 20th International Congress on Integrative and Eclectic Psychotherapy. Creel, Meksyk
 24. (2015) Trzcieniecka-Green A. The influence of hypnosis on psychological state of patients with renal disease 20th International Society of Hypnosis Conference, Paris 23-26.08

Wystąpienia na konferencjach krajowych

 1. (1988) Trzcieniecka A. Współczesne teorie hipnozy. Konferencja Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Kraków.
 2. (1996) Trzcieniecka-Green A. Jak lepiej dbać o swoje serce?Program dla pacjentów kardiologicznych. Warsztaty. Konferencja Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Białystok.
 3. (2000) Trzcieniecka-Green A. Hipnoza – przestrzeń, w której działa nieświadomość. Warsztaty. Konferencja Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Kraków.
 4. (2001) Trzcieniecka-Green A. Interwencje psychologiczne w chorobach serca. Konferencja „Zaburzenia psychosomatyczne i somatopodobne”, Sympozjum „Problemy kardiologiczne”; Polski Instytut Ericksonowski; Poznań, 20-22.04.
 5. (2001) Trzcieniecka-Green A. Jak radzić sobie ze stresem?Program dla pacjentów kardiologicznych. Warsztaty. Konferencja „Zaburzenia psychosomatyczne i somatopodobne, Polski Instytut Ericksonowski, Poznań, 20-22.04.
 6. (2003) Trzcieniecka-Green A, Bargiel-Matusiewicz K, Bąk-Sosnowska M, Michalak A. Znaczenie nauczania psychologii dla relacji lekarz-pacjent w procesie kształcenia lekarzy. 13 Europejskie Sympozjum Somatoterapii, 6 Europejskie Sympozjum Edukacji Somatycznej, Kraków 24-26.10.
 7. (2003) Trzcieniecka-Green A, Bargiel-Matusiewicz K, Bąk-Sosnowska M, Michalak A. Znaczenie podstawowej wiedzy i umiejętności psychologicznych w zawodzie pielęgniarki. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Śląskie Dni Pielęgniarstwa. Zagadnienia organizacyjno prawne związane z nauczniem i wykonywaniem zawodu pielęgniarki/połoznej – po reformie kształcenia. Katowice, 13-14.06.
 8. (2003) Trzcieniecka-Green A. Wczesna interwencja behawioralno-poznawcza u chorych po zawałach serca – prezentacja metody. Warsztaty Psychologiczne – „Psychologiczne problemy w chorobie niedokrwiennej serca – implikacja terapeutyczne”. Kraków, 8-10.11.
 9. (2004) Bargiel-Matusiewicz K, Krupa A, Trzcieniecka-Green A. Wpływ programu profilaktyki uzależnień na funkcjonowanie psycho-społeczne młodzieży. Międzynarodowa Konferencja Promocja Zdrowia Rodziny. Lublin, 28-30.05.
 10. (2004) Sitnik K, Trzcieniecka-Green A, Jakubowski D, Gąsior Z. „Człowiek w zawale”. System prezentowanego modelu zdrowia w konfrontacji z rzeczywistością zdrowotną osób z zawałem mięśnia sercowego.Międzynarodowa Konferencja Profilaktyka w Medycynie . Katowice, 24-26.09.
 11. (2005) Bargiel-Matusiewicz K, Trzcieniecka-Green A, Krupa A, Kowalczyk R. Interwencja behawioralno-poznawcza jako czynnik obniżający poziom depresji u pacjentów poddawanych dializom. X Jubileuszowa Konferencja SzkoleniowoNaukowa z cyklu: Farmakoterapia, Psychoterapia i Rehabilitacja Zaburzeń Afektywnych: „Postępy diagnostyki i terapii nawracających zaburzeń nastroju”. Zakopane, 21-23.01.
 12. (2005) Trzcieniecka-Green A, Bargiel-Matusiewicz K, Krupa A. Psychologiczne aspekty kontaktu z pacjentem jako istotny element edukacji lekarzy. XXXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego: „Żyć wspólnie, odkrywać innego, przeciwdziałać zniewoleniu, realizować wspólne cele”. Kraków, 22-25.09.
 13. (2005) Trzcieniecka-Green A. Komunikacja w hipnozie. Warsztaty. XXXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego: „Żyć wspólnie, odkrywać innego, przeciwdziałać zniewoleniu, realizować wspólne cele”. Kraków, 22-25.09.
 14. (2005) Trzcieniecka-Green A. Psychospołeczne czynniki ryzyka w chorobie niedokrwiennej serca. Międzynarodowa Konferencja Profilaktyka w Medycynie. Katowice, 25-26.11.
 15. (2006) Trzcieniecka-Green A. Podstawowe zagadnienia z psychologii medycznej. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Psychologia lekarska w praktyce klinicznej”. Organizator: Zakład Psychologii Lekarskiej CM UJ. Krakow, 19.04.
 16. (2007) Trzcieniecka-Green A. Inteligencja duchowa – idea XXI wieku. 6 Ogólnopolska Konferencja Sekcji Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Zakopane, 18-20.05.
 17. (2007) Trzcieniecka-Green A. Rozwijanie inteligencji duchowej. Warsztaty. 6 Ogólnopolska Konferencja Sekcji Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Zakopane, 18-20.05.
 18. (2008) Trzcieniecka-Green A. Wpływ interwencji psychologicznej na stan emocjonalny i jakość życia pacjentów z przewlekłą schyłkowa niewydolnością nerek leczonych dializami – badania pilotażowe. XXXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychologicznego „Żyć godnie…” Poznań, 24-27.09.
 19. (2008) Trzcieniecka-Green A. Hipnoza jako technika psychoterapeutyczna. Warsztaty. XXXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychologicznego „Żyć godnie…” Poznań, 24-27.09.
 20. (2008) Trzcieniecka-Green A. Komunikacja lekarz – pacjent jako istotny element procesu leczenia. Międzynarodowa Konferencja Profilaktyka w Medycynie. Katowice, 24-25.10.
 21. (2011) Trzcieniecka-Green A, Kołosowska P. Porody w hipnozie – bez bólu. Warsztaty. XXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego „Oblicza współczesnej psychologii – jedność w różnorodności”. Katowice, 18-21.09.
 22. (2013) Trzcieniecka-Green A, Buchta W. Rola wizualizacji w rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu. IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sekcji Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego „Zdrowie i choroba w kontekście funkcjonowania społecznego i zawodowego”. Warszawa, 24-26.05.
 23. (2013) Trzcieniecka-Green A. Metody pracy z trauma w zmienionych stanach świadomości. III Śląskie Warsztaty Psychoterapii „Psychoterapia wobec doświadczenia traumy”. Wrocław, 23-24.11.
 24. (2013) Trzcieniecka-Green A, Siatka E. Praca z traumą w hipnozie. Ponowna integracja self. Warsztaty. III Śląskie Warsztaty Psychoterapii „Psychoterapia wobec doświadczenia traumy”. Wrocław, 23-24.11.
 25. (2014) Trzcieniecka-Green A. Odzyskać własne życie. Jak działa hipnointegracyjna psychoterapia głębi Wernera J.Meinholda. Konferencja Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego; „Psychoterapia działa. Jak? Refleksje nad procesem psychoterapii.” Kraków, 24-26.10.

Dr n. hum. Jerzy Korzewski

Publikacje

 1. Korzewski, J., (2015). Wpływ Treningu Regulacji Emocji na sposoby radzenia sobie ze stresem. Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy, Saarbrücken.
 2. Korzewski, J., Szafrański, M. (2009): Wpływ Treningu Regulacji Emocji na zmiany zdrowotne u osób doświadczających stresu zawodowego. Acta Bio-Optica et Informatica Medica 3/2009, vol. 15.

Danuta B. Sobańska

Wystąpienia na konferencjach

 1. Sobańska DB. Warsztat : Jak wybierać partnera życiowego , by wybrać dobrze. Konferencja Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego .2002 ;
 2. Sobańska DB. Warsztat : Znaczenie treści pozawerbalnych przekazywanych przez psychoterapeutę dla pacjentów z zaburzeniami osobowości. Obecność zjawisk hipnotycznych w psychoterapii. Konferencja Trzech Sekcji/Sekcja Nauk. Psychoterapii i Sekcja Nauk. Terapii Rodzin Polskiego Tow. Psychiatrycznego , Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego/Zaburzenia osobowości w praktyce klinicznej ,2007;
 3. Sobańska DB. Warsztat : Przemoc w życiu – kto ma być pacjentem : manipulator oprawca, ofiara , obserwator. Konferencja Trzech Sekcji /SNP i SNTR PTP, SP PTP/ Psychoterapia wobec przemocy, 2009;
 4. Sobańska DB Warsztat: Superwizja grupowa- propozycja metaspojrzenia na komunikację pomiędzy pacjentem /klientem a psychoterapeutą .Konferencja Trzech Sekcji/SNP i SNTR PTP , SP PTP/ Czy psychoterapia zmienia mózg ?Znaczenie dla praktyki psychoterapii ,S2011;
 5. Sobańska DB. Warsztat: Zjawisko przeciwprzeniesienia . Co może pomóc psychoterapeucie zadbać o kluczowe czynniki terapeutyczne. Konferencja Trzech Sekcji /SNP i SNTR PTP , SP PTP/Osoba terapeuty. Relacja terapeutyczna ,2012;
 6. Sobańska DB, Gąsior H. Wykład: Uzyskiwanie władzy nad swoim życiem w procesie psychoterapii metodą HITT. Konferencja trzech Sekcji /SNP i SNTR PTP , SP PTP/Władza w psychoterapii, 2018;