SZKOLENIE W METODZIE H.I.T.T.® WERNERA MEINHOLDA

SZKOLENIE W METODZIE H.I.T.T.® (HIPNOINTEGRACYJNEJ PSYCHOTERAPII GŁĘBI WERNERA MEINHOLDA)

Metoda Psychoterapeutyczna H.I.T.T.®  Wernera Meinholda to wyjątkowo skuteczne połączenie analizy głębi z hipnozą, w której terapeuta dysponuje skutecznymi środkami do pracy z deficytami z okresu wczesnodziecięcego, niedostępnymi w innych modalnościach.

Dlaczego polecamy Metodę H.I.T.T.®  Wernera Meinholda: Co nas wyróżnia?

Organizator: TOWARZYSTWO HIPNOZY TERAPEUTYCZNEJ I BADAŃ NAD HIPNOZĄ W KRAKOWIE (GTH POLSKA) we współpracy z INTERNATIONAL GESELLSCHAFT FUR THERAPEUTISCHE HYPNOSE UND HYPNOSEFORSCHUNG (IGTH)

Adresat: psychoterapeuci certyfikowani, psychoterapeuci będący w trakcie atestowanych kursów psychoterapii, psycholodzy, absolwenci kursu hipnozy terapeutycznej I stopnia organizowanej przez nasze Towarzystwo.

Od kandydatów oczekuje się nienagannej postawy etycznej w procesie pomagania innym oraz elementarnych umiejętności stosowania hipnozy.

Wymaga się, żeby były to osoby, które:
• Ukończyły przynajmniej kurs Podstawy Hipnozy organizowany przez Towarzystwo Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą lub są certyfikowanymi psychoterapeutami (bądź są w trakcie atestowanych kursów psychoterapii) posiadającymi doświadczenie w stosowaniu hipnozy klinicznej
• Gotowi są do podjęcia własnej terapii treningowej w Metodzie H.I.T.T.®  Wernera Meinholda
• Pomyślnie przeszły rozmowę kwalifikacyjną w trakcie naboru do szkoły

Osoby zamierzające skorzystać z naszego szkolenia proszone są o przysłanie do dnia 30 listopada 2021 swojego zgłoszenia na adres biura Towarzystwa : biuro@hipnoza.org.pl.

Należy dostarczyć następujące dokumenty:

1. Formularz CV (kliknij aby pobrać).
2. Kserokopię dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz odbytych szkoleń psychoterapeutycznych, w tym kursu Podstawy Hipnozy lub zaświadczenie o byciu jego uczestnikiem.
3. List motywacyjny zawierający uzasadnienie podjęcia nauki w szkole.

Po analizie dostarczonych dokumentów, zaprosimy kandydatów na indywidualną rozmowę kwalifikacyjną.

Kadra szkoły: Anna Trzcieniecka-Green, Halina Gąsior, Bożena Hanik, Anna Orłowska, Danuta Sobańska, Maria Stanisławiak, Jerzy Kutaj, oraz Claudia Manzini- Egger i zaproszeni goście zagraniczni.

Zajęcia stacjonarne odbywają się w Krakowie godz. w Centrum Terapii i Rozwoju Vivere, ul. Sokołowskiego 24, w soboty od godz. 10.30 do 19.30, w niedziele od godz. 9.00 do godz. 15.00. Każdy weekend szkoleń zawiera 18 godzin lekcyjnych. Szkolenia wyjazdowe w wybranym ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym poza Krakowem.

Struktura szkolenia:
Szkolenie jest dwustopniowe. Po pomyślnym ukończeniu całego szkolenia uczestnik uzyska Międzynarodowy Certyfikat Hipnoterapeuty w Metodzie H.I.T.T.®

PIERWSZY STOPIEŃ SZKOLENIA W METODZIE H.I.T.T.®

Pierwszy rok obejmuje osiem modułów weekendowych, w tym dwa moduły wyjazdowe : czterodniowy moduł, wprowadzający do metody H.I.T.T.® i pięciodniowy, ukierunkowany na własne doświadczenia uczestników w Metodzie H.I.T.T.®

I moduł – Trening autogenny i wprowadzenie do Metody H.I.T.T.® (4.dniowe szkolenie wyjazdowe). Prowadzący: Bożena Hanik, Halina Gąsior, Maria Stanisławiak, Jerzy Pocica.

II moduł- Faza adolescencji, a w tym: zadania, symbole, komunikacja, charakterystyczne przejawy deficytów, strategie terapeutyczne, ćwiczenia w podgrupach, demonstracje pracy, doświadczenia własne, elementy superwizyjne. Prowadzenie: Anna Trzcieniecka- Green.

III moduł – Faza indywiduacji. Jej struktura treści i kolejnych faz rozwojowych jest taka sama jak w module II. Prowadzenie: Maria Stanisławiak.

IV moduł – Faza genitalno- edypalna. Prowadzenie: Bożena Hanik.

V moduł – Faza analna. Prowadzenie: Anna Trzcieniecka –Green.

VI moduł – Faza symbiotyczna. Prowadzenie: Anna Orłowska.

VII moduł – Faza oralna. Prowadzenie: Halina Gąsior.

VIII moduł – Integracja, zastosowanie, praktyka (szkolenie wyjazdowe). Prowadzący : Danuta Sobańska, Halina Gąsior, Bożena Hanik


II STOPIEŃ SZKOLENIA W METODZIE H.I.T.T.
®

IX moduł – Znaczenie historii życia. Danuta Sobańska.

X moduł – Superwizja I. Prowadzenie: Anna Orłowska oraz Maria Stanisławiak.

XI moduł – Związek terapeutyczny i jego funkcje w Metodzie H.I.T.T.®  Prowadzenie: Danuta Sobańska.

XII moduł – Seminarium z pisania prac opartych o Metodę H.I.T.T.® Prowadzenie: Anna Trzcieniecka – Green.

XIII moduł – Rozwój człowieka i koncepcja 12 zmysłów. Prowadzenie: Danuta Sobańska.

XIV moduł – Symbolika organów. Prowadzenie: Bożena Hanik i Anna Orłowska.

XV moduł – Przeniesienie i przeciwprzeniesienie w realizacji Metody H.I.T.T.® Prowadzenie: Anna Trzcieniecka- Green.

XVI moduł – Superwizja II. Prowadzenie: Danuta Sobańska i Halina Gąsior.

XVII moduł – Psychologia głębi a Metoda H.I.T.T.®. Prowadzenie: Halina Gąsior i Maria Stanisławiak.

XVIII moduł – Superwizja III (szczególny akcent na rozpoznawanie proficytów i deficytów). Danuta Sobańska.

XIX moduł – Psychodrama, hipnodrama w Metodzie H.I.T.T.® Prowadzenie: Anna Trzcieniecka- Green.

W dalszej kolejności zostaną uruchomione możliwości konsultacji indywidualnych z wybranymi nauczycielami.

XX moduł – Zakończenie, egzamin praktyczny, omawianie prac pisemnych(moduł wyjazdowy – 4 dni). Prowadzenie: kadra szkoły.

UWAGA! Zastrzegamy sobie prawo do zmian i aktualizacji programu szkoły.

Osoby decydujące się na uzyskanie międzynarodowego certyfikatu hipnoterapeuty Metodą H.I.T.T.® powinny:

  • Uczestniczyć we wszystkich modułach danego poziomu szkolenia (nie mniej niż w 80% zajęć).
  • Odbyć terapię treningową Metodą H.I.T.T.® w wymiarze godzin określonym przez prowadzącego terapię treningową od aktualnego wieku do poczęcia. Terapię treningową prowadzą wskazani przez Towarzystwo hipnoterapeuci.
  • Złożyć pracę teoretyczną, łączącą się z tematyką H.I.T.T.®
  • Uczestniczyć w superwizjach w trakcie szkoły, a po jej ukończeniu w superwizjach dla absolwentów (wymagane do dyplomu, co najmniej 50 godz. superwizji w metodzie) oraz w 2 warsztatach prowadzonych przez gości zagranicznych związanych z metodą( w toku szkoleń zaproponujemy je odrębnie uczestnikom szkoły).
  • Z wynikiem pozytywnym zdać egzamin końcowy.

Początek kolejnej edycji planowany jest na styczeń 2022.

Sugerowane terminy zjazdów w pierwszym semestrze:

Moduł I (wyjazdowy) – 20/21/22/23.01.2022
Moduł II – 19/20.02.2022
Moduł III – 19/20.03.2022
Moduł IV – 23/24.04.2022
Moduł V – 21/22.05.2022
Moduł VI – 18/19.06.2022

Koszty Kursu Hipnointegracyjnej Psychoterapii Głębi (H.I.T.T.®) Wernera Meinholda (wszystkie podane kwoty są kwotami NETTO, do podanych kwot należy doliczyć podatek VAT w wys. 23%):

Poziom I:

Cena szkoleń za pierwszy stopień: 850 zł za każdy moduł dwudniowy weekendowy (6×850 = 5100).
Koszty dwóch modułów wyjazdowych:
moduł wyjazdowy pierwszy: 1700 zł plus koszty wyżywienia i noclegów,
moduł wyjazdowy drugi: 2125 zł plus koszty wyżywienia i noclegów.

Suma: 8925 PLN NETTO (plus koszty wyżywienia i noclegów).

Płatność:

I rata 1700 zł + koszty wyżywienia i noclegów
II rata 1700 zł
III rata 1700 zł
IV rata 1700 zł
V rata 2125 zł + koszty wyżywienia i noclegów

Poziom II:

Cena szkoleń za drugi stopień szkolenia: 850 zł za każdy moduł dwudniowy weekendowy (11×850 = 9350).
Koszt modułu wyjazdowego, 4 dni: 1700 zł plus koszty wyżywienia i noclegów,
Koszt egzaminu: 500 PLN.
Suma: 11 550 PLN (plus koszty wyżywienia i noclegów).

Płatność:

I rata 2310 zł
II rata 2310 zł
III rata 2310 zł
IV rata 2310 zł
V rata 2310 zł + koszty wyżywienia i noclegów

Stawka za wyżywienie i nocleg – ok. 120 zł/doba (w zależności od aktualnych cen obowiązujących w hotelu.

Suma Poziom I + Poziom II = 22 175 netto (plus koszty wyżywienia i noclegów)

Wpłat prosimy dokonywać na:

Towarzystwo Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą

ul.Sikorskiego 2/8, 31-115 Kraków

Numer konta: 33 1050 1445 1000 0023 2618 8170Tytuł przelewu: kurs „Kurs Metody HITT” (proszę dopisać: całość lub numer raty)

Profesjonalna Szkoła Hipnozy Towarzystwa Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą. Kursy Hipnozy Terapeutycznej i Klinicznej

    Chcę otrzymać rachunek
    <