SZKOLENIE W METODZIE H.I.T.T.® WERNERA MEINHOLDA

SZKOLENIE W METODZIE H.I.T.T.® (HIPNOINTEGRACYJNEJ PSYCHOTERAPII GŁĘBI WERNERA MEINHOLDA)

Metoda Psychoterapeutyczna H.I.T.T.®  Wernera Meinholda to wyjątkowo skuteczne połączenie analizy głębi z hipnozą, w której terapeuta dysponuje skutecznymi środkami do pracy zarówno z objawami jak i złożoną traumą rozwojową (Metoda H.I.T.T.®), czy deficytami z okresu okołoporodowego (wczesną traumą), niedostępnymi w modalnościach opartych o techniki konwersacyjne.

Dlaczego polecamy Metodę H.I.T.T.®  Wernera Meinholda: Co nas wyróżnia?

Organizator: TOWARZYSTWO HIPNOZY TERAPEUTYCZNEJ I BADAŃ NAD HIPNOZĄ W KRAKOWIE (GTH POLSKA) we współpracy z INTERNATIONAL GESELLSCHAFT FUR THERAPEUTISCHE HYPNOSE UND HYPNOSEFORSCHUNG (IGTH)

Adresat: psychoterapeuci certyfikowani, psychoterapeuci będący w trakcie atestowanych kursów psychoterapii, psycholodzy – którzy ukończyli Kurs Zaawansowanej Hipnozy (Hipnoterapii) Klinicznej organizowany przez nasze Towarzystwo bądź adekwatne, min. roczne szkolenie hipnozy i hipnoterapii klinicznej.

Od kandydatów oczekuje się nienagannej postawy etycznej w procesie pomagania innym oraz elementarnych umiejętności stosowania hipnozy.

Wymaga się, żeby były to osoby, które:

 • Pomyślnie przeszły rozmowę kwalifikacyjną w trakcie naboru do szkoły
 • Są gotowe do podjęcia własnej terapii treningowej w Metodzie H.I.T.T.®Wernera Meinholda
 • Są gotowe do uczestnictwa w regularnych superwizjach pracy w Metodzie H.I.T.T.®
 • Są zdecydowane na ciągłe podnoszenie kwalifikacji w pracy terapeutycznej Metodą H.I.T.T.®
 • Ukończyły, są w trakcie, bądź wyraziły gotowość podjęcia stażu klinicznego w trakcie trwania szkolenia (min. 100 godz. lekcyjnych)

Należy dostarczyć następujące dokumenty:

1. Formularz CV (kliknij aby pobrać).
2. Kserokopię dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz odbytych szkoleń psychoterapeutycznych, w tym Kursu Zaawansowanej Hipnozy Terapeutycznej ( Hipnoterapii ) i Klinicznej dla Profesjonalistów lub zaświadczenie o byciu jego uczestnikiem (dotyczy osób będących w trakcie szkolenia).
3. List motywacyjny zawierający uzasadnienie podjęcia nauki w szkole.

4. Obowiązuje bezzwrotna opłata rekrutacyjna w wys. 350 zł. Do zgłoszenia konieczne jest dołączenie potwierdzenia wpłaty tej opłaty na podany niżej numer konta. Zgłoszenia bez wniesionej opłaty nie będą rejestrowane.

Po analizie dostarczonych dokumentów, zaprosimy kandydatów na indywidualną rozmowę kwalifikacyjną. O przyjęciu na Kurs decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Kadra szkoły: Anna Trzcieniecka-Green, Halina Gąsior, Bożena Hanik, Anna Orłowska, Danuta Sobańska, Maria Stanisławiak, Jerzy Kutaj, Jerzy Pocica, Paulina Kołosowska, Anna Szereszerwska, oraz Claudia Manzini- Egger i zaproszeni goście zagraniczni.

Zajęcia stacjonarne odbywają się w Krakowie godz. w Centrum Terapii i Rozwoju Vivere, ul. Sokołowskiego 24, w soboty od godz. 10.30 do 19.30, w niedziele od godz. 9.00 do godz. 15.00. Każdy weekend szkoleń zawiera min. 18 godzin lekcyjnych. Szkolenia wyjazdowe w wybranym ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym poza Krakowem.

Struktura szkolenia:
Szkolenie jest dwuletnie, złożone z 24 modułów zaplanowanych w terminach uwzględniających przerwy wakacyjne, w związku z czym realnie trwa dłużej niż 24 miesiące. Po pomyślnym ukończeniu całości szkolenia uczestnik uzyska Międzynarodowy Certyfikat Hipnoterapeuty w Metodzie H.I.T.T.® (Hipnointegracyjnej Psychoterapii Głębi)

Cena kursu (wszystkie podane kwoty są kwotami BRUTTO – w cenę wliczony jest podatek VAT w wys. 23%): 1600 PLN/Moduł (Suma: 38400 PLN)  płatne w całości lub w 24 ratach:

 • Pierwsza rata 4000 PLN
 • 23 raty po 1500 PLN

PROGRAM SZKOLENIA W METODZIE H.I.T.T.® (Hipnointegracyjnej Psychoterapii Głębi)

I + II moduł – Trening autogenny. Wprowadzenie do Metody H.I.T.T.® (4.dniowe szkolenie wyjazdowe). Prowadzący: Bożena Hanik, Paulina Kołosowka, Maria Stanisławiak, Jerzy Pocica.

III moduł – Diagnoza i znaczenie historii życia. Prowadzenie: Anna Orłowska, Anna Szereszewska

IV moduł – Proces i związek terapeutyczny oraz jego funkcje w Metodzie H.I.T.T.® Prowadzenie: Bożena Hanik, Paulina Kołosowska

V moduł – Psychologia głębi a Metoda H.I.T.T.®. Prowadzenie: Halina Gąsior, Jerzy Pocica

VI moduł – Faza adolescencji (separacji) w ramach omawiania każdej z faz rozwojowych: zadania, symbole, komunikacja, charakterystyczne przejawy deficytów, strategie terapeutyczne, ćwiczenia w podgrupach, demonstracje pracy, doświadczenia własne, elementy superwizyjne. Prowadzenie: Anna Trzcieniecka- Green, Anna Szereszewska

VII moduł – Faza indywiduacji. Prowadzenie: Maria Stanisławiak, Jerzy Pocica

VIII moduł – Faza genitalno-edypalna. Prowadzenie: Bożena Hanik, Jerzy Pocica

IX moduł – Faza analna. Prowadzenie: Anna Trzcieniecka-Green, Paulina Kołosowska

X moduł – Faza pierwszego dojrzewania: Anna Trzcieniecka–Green, Jerzy Pocica

XI moduł – Faza oralna. Prowadzenie: Halina Gąsior, Maria Stanisławiak

XII moduł – Faza symbiotyczna. Prowadzenie: Anna Orłowska, Anna Szereszewska

XIV i XV moduł – Integracja, zastosowanie, praktyka (szkolenie wyjazdowe). Prowadzący: Bożena Hanik, Paulina Kołosowka, Maria Stanisławiak, Jerzy Pocica.

XVI moduł – Superwizja I. Prowadzenie: Anna Trzcieniecka-Green, Anna Łopalewska

XVII moduł – Rozwój człowieka i koncepcja 12 zmysłów. Prowadzenie: Halina Gąsior + Seminarium z pisania prac opartych o Metodę H.I.T.T.® Prowadzenie: Anna Trzcieniecka–Green.

XVIII moduł – Symbolika organów. Prowadzenie: Bożena Hanik, Anna Orłowska.

XIX moduł – Przeniesienie i przeciwprzeniesienie w realizacji Metody H.I.T.T.® Prowadzenie: Anna Trzcieniecka – Green, Maria Stanisławiak

XX moduł – Superwizja II. Prowadzenie: Anna Orłowska, Maria Stanisławiak

XXImoduł – Psychodrama, hipnodrama w Metodzie H.I.T.T.® Prowadzenie: Anna Trzcieniecka-Green, Paulina Kołosowka

XXII moduł – Superwizja III. Prowadzenie: Bożena Hanik, Paulina Kołosowka

XXIII moduł – Zakończenie, egzamin praktyczny, omawianie prac pisemnych, wręczenie dyplomów. Prowadzenie: kadra szkoły.

Moduły XIII i XXIV seminaria z CLAUDIĄ MANZINI EGGER (terminy zostaną podane najpóźniej na 6 miesięcy przed wydarzeniem). Pozostałe terminy zostaną zaproponowane do końca czerwca 2022.


W trakcie trwania kursu zostaną uruchomione możliwości konsultacji indywidualnych z wybranymi nauczycielami.

UWAGA! Zastrzegamy sobie prawo do zmian i aktualizacji programu szkoły.

Osoby decydujące się na uzyskanie międzynarodowego certyfikatu hipnoterapeuty Metodą H.I.T.T.® powinny:

 • Uczestniczyć we wszystkich modułach szkolenia (nie mniej niż w 80% zajęć – brakujące moduły należy uzupełnić w kolejnej edycji Szkolenia).
 • Odbyć terapię treningową Metodą H.I.T.T.® w wymiarze godzin określonym przez prowadzącego terapię treningową od aktualnego wieku do poczęcia. Terapię treningową prowadzą wskazani przez Towarzystwo hipnoterapeuci -> lista analityków treningowych H.I.T.T.® .
 • Złożyć pracę teoretyczną, łączącą się z tematyką H.I.T.T.®
 • Uczestniczyć w superwizjach w trakcie szkoły, a po jej ukończeniu w superwizjach dla absolwentów (wymagane do dyplomu 50 godz. superwizji w metodzie znajduje się w cenie i programie Szkolenia) oraz w 2 warsztatach prowadzonych przez Claudię Manzini-Egger bądź innych gości zagranicznych związanych z metodą (Moduły XIII i XXIV – w programie i cenie Szkolenia).
 • Z wynikiem pozytywnym zdać egzamin końcowy.
 • Przedstawić zaświadczenie o odbyciu obowiązkowego stażu klinicznego (min. 300 godz. lekcyjnych)

Po uzyskaniu certyfikatu terapeuta H.I.T.T.® obowiązkowo uczestniczy w regularnym ciągłym kształceniu zawodowym w GTH w wybranym zakresie (do wyboru):

 • 1 weekend superwizyjny rocznie w ramach GTH.
 • 1 prezentacja przypadku.
 • 1 powtórkowe seminarium lub webinarium (16 godzin)
 • Udział w dorocznym kongresie.
 • Udział w weekendowych zajęciach prowadzonych przez lokalne GTH (seminarium konsensualne itp.).
 • Udział w czterech interwizjach z co najmniej 3 uczestnikami (16 godzin).
 • Uczestniczy w co najmniej czterech indywidualnych superwizjach z analitykiem treningowym H.I.T.T.®

Inaugurację szkoły przewidujemy we wrześniu 2024 r. Na dokumenty zgłoszeniowe czekamy do 10 lipca 2024.

Zobacz harmonogram zjazdów w roku szkolnym 2022/2023:

Obowiązuje bezzwrotna opłata rekrutacyjna w wys. 300 zł. Do zgłoszenia konieczne jest dołączenie potwierdzenia wpłaty tej opłaty na podany niżej numer konta. Zgłoszenia bez wniesionej opłaty nie będą rejestrowane.

Cena Kursu Hipnointegracyjnej Psychoterapii Głębi (H.I.T.T.®) Wernera Meinholda (wszystkie podane kwoty są kwotami BRUTTO – w cenę wliczony jest podatek VAT w wys. 23%):

Cena pojedynczego modułu: 1600 PLN (liczba modułów: XXIV) Suma: 40000 PLN płatne w całości lub w 25 ratach:

 • Pierwsza rata 4000 PLN
 • 24 rat po 1500 PLN

(każdorazowo do dnia poprzedzającego termin zajęć).

Opłata egzaminacyjna: 1000 PLN płatna przed przystąpieniem do obrony pracy i egzaminu końcowego.


Do modułów wyjazdowych należy każdorazowo doliczyć koszty wyżywienia i noclegów w wysokości zależnej od aktualnych cen obowiązujących w danym obiekcie.Wpłat prosimy dokonywać na:

Towarzystwo Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą

ul.Sikorskiego 2/8, 31-115 Kraków

Numer konta: 33 1050 1445 1000 0023 2618 8170

Tytuł przelewu: kurs „Kurs Metody HITT” (proszę dopisać: całość lub Pierwsza wpłata lub numer raty)

UWAGA! SZKOLENIE JEST DEDYKOWANE – KAŻDORAZOWO ORGANIZOWANE DLA GRUPY MIN. 12 UCZESTNIKÓW, KTÓRZY WYRAŻĄ CHĘĆ UCZESTNICZENIA W NIM. NIE JEST ORGANIZOWANE CYKLICZNE. OZNACZA TO OBOWIĄZEK UCZESTNICTWA W CAŁOŚCI SZKOLENIA BEZ MOŻLIWOŚCI ZWOLNIENIA Z OPŁAT W RAZIE REZYGNACJI W TRAKCIE JEGO TRWANIA. W przypadku rezygnacji z udziału w kursie miesiąc przed zajęciami możliwy jest zwrot 80 % wpłaconej kwoty, a do 2 tygodni przed rozpoczęciem zajęć 50 %. Natomiast w późniejszym terminie wpłaty nie będą zwracane.

Profesjonalna Szkoła Hipnozy Towarzystwa Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą. Kursy Hipnozy Terapeutycznej i Klinicznej

Do formularza zgłoszeniowego prosimy koniecznie załączyć skany dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz pozostałe zaświadczenia i certyfikaty. W razie problemów z przesłaniem dokumentów, prosimy wysłać je mailem na adres: kursy(at)hipnoza.org.pl

  Chcę otrzymać rachunek