METODA H.I.T.T.®

Metoda Hipnointegracyjnej Psychoterapii Głębi (H.I.T.T.®)

O autorze

Werner J. Meinhold stworzył własną metodę psychoterapii w hipnozie, którą wyróżnia spośród innych podejść stopniowa regresja w czasie aż do okresu prenatalnego pacjenta.

Werner Meinhold przeszedł profesjonalne szkolenie w zakresie medycyny naturalnej, psychoterapii i hipnozy, studiował szamanizm w wielu krajach świata. Jest także znawcą sztuk pięknych i artystą plastykiem.

Napisał wiele książek, artykułów i esejów na temat hipnozy integracyjnej, psychoterapii i medycyny. Jego Wielki Podręcznik Hipnozy stanowi uwieńczenie długoletnich studiów i praktyki w zakresie terapeutycznego zastosowania hipnozy, jak również jego badań nad hipnozą jako fenomenu w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym. W Niemczech ukazało się już 10 wydanie tego dzieła, które było tłumaczone na wiele języków. Czynimy starania o polskie wydanie tej publikacji.

Jest również autorem przejrzystego poradnika przeznaczonego dla pacjentów, ich bliskich oraz terapeutów, przedstawiającego jego metodę w sposób niezwykle klarowny i zrozumiały nawet dla laików. Psychoterapia w hipnozie została przetłumaczona na język polski przez dr Kazimierza Pietruszewskiego i ukazała się drukiem w 1997 roku.

Jako osoba aktywna publicznie wygłasza liczne wykłady i seminaria na całym świecie propagując stosowanie hipnozy w leczeniu i rozwoju. Od 15 lat przyjeżdża do Krakowa prowadząc seminaria i dzieląc się swoją ogromną wiedzą i doświadczeniem, ucząc nas swojej metody, udzielając superwizji członkom Towarzystwa w zakresie stosowania hipnozy w psychoterapii.

Werner Meinhold był Prezydentem International Federation of Integrative Depth Psychology in Therapy and Research of Hypnosis INFIDEPTH, do którego należy nasze Towarzystwo. Od wielu lat jest honorowym członkiem Towarzystwa.

Został uhonorowany tytułem Professional of the Year 2005 przyznawanym przez Międzynarodowe Centrum Biograficzne przy uniwersytecie w Cambridge, które powstało 35 lat temu dla podkreślania i rozpowszechniania osiągnięć wybitnych postaci z całego świata.

Werner Meinhold

Opis metody

Unikalna metoda Wernera Meinholda łączy psychologię głębi z hipnozą, dlatego nazwał ją Hipnointegracyjną Psychoterapią Głębi (H.I.T.T.®).

H.I.T.T.® Hipnointegracyjna Psychoterapia Głębi

Werner Meinhold stworzył swoją własną metodę hipnoterapii. Terapia ta uwzględnia dorobek psychologii głębi zawierający analityczną wiedzę dotyczącą rozwoju człowieka. Według autora terapia ta sięga głębokich pokładów psychiki i można ją stosować nawet do najcięższych zaburzeń fizycznych lub psychicznych. Warunkiem stosowania tej metody powinna być gotowość klienta do samopoznania i dalszego rozwoju. Terapeuta dąży tu do uświadomienia klientowi i przepracowania razem z nim przyczyn choroby, które wynikają z historii jego życia i zostały wyparte do nieświadomości.

Regresja czasowa

Istotą metody jest cofanie się w czasie, rok po roku, w trakcie sesji hipnotycznych. Klient ma szansę ponownie przypomnieć sobie, przeżyć i zintegrować ważne fakty ze swojej biografii, co owocuje pozbyciem się objawów zaburzeń. Sesje wyglądają zawsze tak samo i ten swoisty rytuał daje  poczucie bezpieczeństwa i ciągłości. Po wstępnej rozmowie i ustaleniu kontraktu terapeuta wprowadza klienta w trans zawsze w ten sam sposób.

Problem jako komunikacja

Każda choroba jest według Meinholda, podobnie jak u Junga, indywidualnym bądź zbiorowym symbolem brakującego ogniwa w procesie rozwoju. Rodzaj choroby, jej umiejscowienie i ekspresja są sygnałem potrzeb rozwojowych. Choroba staje się dla chorego substytutem matki i rodzajem pomocy w wyrażeniu i rozwinięciu zaniedbanych i pominiętych w dotychczasowym życiu aspektów psychiki.

Leczenie choroby to nie usuwanie objawów, lecz zaproszenie chorującej Osoby do rozwoju. Dzięki relacji z terapeutą, podczas hipnozy, klient konfrontuje się nie tylko z tym, co jest w stanie zaakceptować na poziomie świadomym, ale może również rozpoznać te aspekty siebie, które podlegają projekcji, introjekcji i innym mechanizmom obronnym. Dzięki bezwarunkowej akceptacji terapeuty może bardziej efektywnie spożytkować swoje doświadczenie psychiczne, biologiczne czy zmysłowe. Może ukierunkować je zgodnie z własną pogłębioną świadomością, intuicją, wyobraźnią i rozumem do realizacji swoich celów życiowych.

Rozwój

Rozwój indywidualny i społeczny Meinhold rozumie jako proces przebiegający w sposób ciągły, spiralny, podlegający określonym zasadom. W swoich rozważaniach Meinhold opiera się na dorobku Tomasza z Akwinu, fizyków kwantowych, praw rozwoju ontogenetycznego i filogenetycznego Haeckla, nowoczesnej neurofizjologii, neuroanatomii i neuroendokrynologii.

Fazy rozwojowe

Koncepcja faz rozwojowych została zaczerpnięta z psychoanalizy. Rozwój człowieka Meinhold uzupełnia jednak o fazy nie opisywane przez psychoanalizę okres płodowy oraz poród. Te ostatnie fazy są zdaniem Meinholda często kluczowe dla rozwoju człowieka. Wszelkie deficyty powstałe w tych fazach zwłaszcza bezwarunkowej miłości i akceptacji dziecka przez matkę odciskają głębokie piętno na jego rozwoju oraz zwykle są przyczynami poważnych zaburzeń.

Każdy z nas w swoim życiu powtarza nieświadomie wzorce swoich relacji z rodzicami w kontaktach z innymi ludźmi, nadrabiając niezrealizowane zadania rozwojowe faz wcześniejszych. Naturalny stan hipnozy z fazy symbiotycznej i oralnej może pojawiać się w późniejszym życiu, w relacji z bliskimi osobami.

Zasada „4 A” w czasie terapii

Terapeuta staje się rodzajem zastępczej matki i w czasie każdego transu hipnotycznego towarzyszy klientowi w akceptujący i wspierający sposób. Stara się pokazać klientowi szerszą perspektywę koncentruje się nie tylko na trudnościach, ale stara się również znaleźć to, co w jego przeszłości było dobre. W czasie każdego spotkania pomagający stosuje 4 kroki terapeutyczne:

  • analizę (świadomych i nieuświadamianych treści z historii życia),
  • akceptację (klienta i jego choroby),
  • absolucję (odreagowanie emocji, oczyszczanie),
  • adaptację (odniesienie treści z sesji do aktualnego życia).

Każde spotkanie kończy się sentencją formułowaną przez klienta, która staje się podsumowaniem pracy terapeutycznej i staje się dla klienta wskazówką do refleksji do następnego spotkania.

Szkoła Wernera Meinholda H.I.T.T.®

 

Najbliższe kursy: sprawdź.