METODA H.I.T.T.®

Metoda Hipnointegracyjnej Psychoterapii Głębi (H.I.T.T.®)

Unikalna metoda Wernera Meinholda łączy psychologię głębi z hipnozą, dlatego nazwał ją Hipnointegracyjną Psychoterapią Głębi (Metoda Terapeutyczna H.I.T.T.®). Metoda ta rozwiązuje między innymi problemy okresu około natalnego, nieosiągalne dla większości metod terapeutycznych, dlatego stanowi jedno z najdoskonalszych narzędzi terapeutycznych i jest wybierana przez wielu doświadczonych terapeutów wywodzących się z różnych szkół.

Opis metody

Twórcą Hipnointegracyjnej Psychoterapii Głębi jest Werner Meinhold. Terapia ta uwzględnia dorobek psychologii głębi zawierający analityczną wiedzę dotyczącą rozwoju człowieka. Według autora terapia ta sięga głębokich pokładów psychiki i można ją stosować nawet do najcięższych zaburzeń fizycznych lub psychicznych. Warunkiem stosowania tej metody powinna być gotowość klienta do samopoznania i dalszego rozwoju. Terapeuta dąży tu do uświadomienia klientowi i przepracowania razem z nim przyczyn choroby, które wynikają z historii jego życia i zostały wyparte do nieświadomości.

Regresja czasowa

Istotą metody jest cofanie się w czasie, rok po roku, w trakcie sesji hipnotycznych. Klient ma szansę ponownie przypomnieć sobie, przeżyć i zintegrować ważne fakty ze swojej biografii, co owocuje pozbyciem się objawów zaburzeń. Sesje wyglądają zawsze tak samo i ten swoisty rytuał daje  poczucie bezpieczeństwa i ciągłości. Po wstępnej rozmowie i ustaleniu kontraktu terapeuta wprowadza klienta w trans zawsze w ten sam sposób.

Problem rozumiany jako informacja

Według Wernera Meinholda, podobnie jak u Junga, każda choroba jest indywidualnym bądź zbiorowym symbolem brakującego ogniwa w procesie rozwoju. Rodzaj choroby, jej umiejscowienie i ekspresja są sygnałem potrzeb rozwojowych. Choroba staje się dla chorego substytutem wartości niezbędnej do rozwoju i rodzajem pomocy w wyrażeniu i rozwinięciu zaniedbanych i pominiętych w dotychczasowym życiu aspektów psychiki.

Właściwe leczenie choroby to nie usuwanie objawów, lecz zaproszenie chorującej Osoby do rozwoju.

Dzięki relacji z terapeutą, podczas świadomej hipnozy, Klient konfrontuje się nie tylko z tym, co jest w stanie zaakceptować na poziomie świadomym, ale może również rozpoznać te aspekty siebie, które podlegają projekcji, introjekcji i innym mechanizmom obronnym. Dzięki bezwarunkowej akceptacji terapeuty może bardziej efektywnie spożytkować swoje doświadczenie psychiczne, biologiczne czy zmysłowe. Może ukierunkować je zgodnie z własną pogłębioną świadomością, intuicją, wyobraźnią i rozumem do realizacji swoich celów życiowych.

Rozwój

Rozwój indywidualny i społeczny Meinhold rozumie jako proces przebiegający w sposób ciągły, spiralny, podlegający określonym zasadom. W swoich rozważaniach Meinhold opiera się na dorobku Tomasza z Akwinu, fizyków kwantowych, praw rozwoju ontogenetycznego i filogenetycznego Haeckla, nowoczesnej neurofizjologii, neuroanatomii i neuroendokrynologii.

Fazy rozwojowe

Koncepcja faz rozwojowych została zaczerpnięta z psychoanalizy. Rozwój człowieka Meinhold uzupełnia jednak o fazy nie opisywane przez psychoanalizę okres płodowy oraz poród. Te ostatnie fazy są zdaniem Meinholda często kluczowe dla rozwoju człowieka. Wszelkie deficyty powstałe w tych fazach zwłaszcza bezwarunkowej miłości i akceptacji dziecka przez matkę odciskają głębokie piętno na jego rozwoju oraz zwykle są przyczynami poważnych zaburzeń.

Każdy z nas w swoim życiu powtarza nieświadomie wzorce swoich relacji z rodzicami w kontaktach z innymi ludźmi, nadrabiając niezrealizowane zadania rozwojowe faz wcześniejszych. Naturalny stan hipnozy z fazy symbiotycznej i oralnej może pojawiać się w późniejszym życiu, w relacji z bliskimi osobami.

Zobacz: Fazy rozwoju i regresja prenatalna
Hipnoza integratywna („świadoma”)

Hipnoza integratywna (hipnoza „świadoma”) używana w hipnointegracyjnej terapii psychologii głębi to hipnoza w której kluczowa jest zdolność pacjenta do odsłaniania i analizy istotnych dla jego rozwoju doświadczeń z konkretnego „badanego” okresu życia, w skupieniu, bez cenzury racjonalizującego umysłu, w pełnym, odciętym od otoczenia, kontakcie z osobą i słowami hipnoterapeuty, w dialogu ze sobą samym i hipnoterapeutą.

Dlatego nazywamy ten stan hipnozą „świadomą”, ponieważ nie jest w niej ważny stan somnambulizmu jako stan gotowości do pracy terapeutycznej jak również nie stosuje się w niej sugestii bezpośrednich, nie jest to hipnoza sugestywna.

W hipnozie sugestywnej i „somnambulicznej” zdarzają się momenty bez kontaktu z terapeutą, pogrążenia w transie, tak głębokim, że daje on efekt amnezji, nie pamiętania tego co się działo w hipnozie.

W hipnozie integratywnej/”świadomej” ważne jest, aby osoba była w stanie świadomie, o wiele bardziej świadomie, niż w stanie codziennej świadomości, poprzez maksymalne skupienie, badać wspólnie z hipnoterapeutą treści z jej życia, jakie łatwiej się pojawiają dzięki hipnozie, dla zrozumienia, akceptacji, uzdrowienia i aplikacji w codzienne życie odkryć i zmian, jakie to zrozumienie przynosi.

Jeżeli pacjent zasypia w hipnozie, traci kontakt z hipnoterapeutą, to znaczy, że dotarł do jakiejś ważnej treści swojego życia, i należy uważnie i z akceptacją do tego się odnieść, jednocześnie też znaczy, że należy przywrócić ponownie stan hipnozy „świadomej”, aby móc nad tym dalej terapeutycznie pracować.

W hipnozie integratywnej/ dążymy wspólnie z pacjentem do utrzymania stanu hipnozy na takim poziomie, aby wszystkie poziomy świadomości, potrzebne do zrozumienia treści wspomnień – myśli, obrazów, odczuć, do ich uzdrowienia i do wdrożenia zainspirowanych nimi zmian w codziennym życiu, pozostały maksymalnie zachowane.

Hipnoza „świadoma” ma pomóc dotrzeć do treści z życia, do wspomnień, obrazów, odczuć, myśli i ułatwić bardziej świadome ich badanie, bardziej świadome, ponieważ skupione wyłącznie na tych treściach i na wspierającym ich badanie głosie hipnoterapeuty, odcięte również od wyuczonych racjonalizacji umysłu i nawykowych mechanizmów obronnych, oraz od rozpraszających bodźców otoczenia.

Hipnoza integratywna/”świadoma” jest jedynie pomocniczym narzędziem, ułatwiającym wgląd, zrozumienie siebie.

Szkoła Metody Psychoterapeutycznej H.I.T.T.®Wernera Meinholda

Najbliższe kursy: sprawdź.

O autorze

Werner J. Meinhold jest twórcą metody psychoterapii w hipnozie, którą wyróżnia spośród innych podejść stopniowa regresja w czasie aż do okresu prenatalnego pacjenta.

Werner Meinhold jest znawcą i praktykiem medycyny naturalnej, psychoterapii i hipnozy. Werner Meinhold jest honorowym Prezydentem International Federation of Integrative Depth Psychology in Therapy and Research of Hypnosis INFIDEPTH, do którego należy nasze Towarzystwo. Został uhonorowany tytułem Professional of the Year 2005 przyznawanym przez Międzynarodowe Centrum Biograficzne przy uniwersytecie w Cambridge, które powstało 35 lat temu dla podkreślania i rozpowszechniania osiągnięć wybitnych postaci z całego świata. Jest także znawcą sztuk pięknych i artystą plastykiem.

Napisał wiele książek, artykułów i esejów na temat hipnozy integracyjnej, psychoterapii i medycyny. Jego Wielki Podręcznik Hipnozy stanowi uwieńczenie długoletnich studiów i praktyki w zakresie terapeutycznego zastosowania hipnozy, jak również jego badań nad hipnozą jako fenomenu w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym. W Niemczech ukazało się już 10 wydanie tego dzieła, które było tłumaczone na wiele języków. Czynimy starania o polskie wydanie tej publikacji.

Jest również autorem przejrzystego poradnika przeznaczonego dla pacjentów, ich bliskich oraz terapeutów, przedstawiającego jego metodę w sposób niezwykle klarowny i zrozumiały nawet dla laików. Psychoterapia w hipnozie została przetłumaczona na język polski przez dr Kazimierza Pietruszewskiego i ukazała się drukiem w 1997 roku.

Jako osoba aktywna publicznie wygłasza liczne wykłady i seminaria na całym świecie propagując stosowanie hipnozy w leczeniu i rozwoju. Od wielu lat przyjeżdża do Krakowa prowadząc seminaria i dzieląc się swoją ogromną wiedzą i doświadczeniem, ucząc nas swojej metody, udzielając superwizji członkom Towarzystwa w zakresie stosowania hipnozy w psychoterapii.

Werner Meinhold