container-fluid

test

SZKOLENIE W METODZIE PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ H.I.T.T.® (HIPNOINTEGRACYJNEJ PSYCHOTERAPII GŁĘBI WERNERA MEINHOLDA)

Metoda Psychoterapeutyczna H.I.T.T.®  Wernera Meinholda to wyjątkowo skuteczne połączenie analizy głębi z hipnozą, w której terapeuta dysponuje skutecznymi środkami do pracy z deficytami z okresu wczesnodziecięcego, niedostępnymi w innych modalnościach.

Dlaczego polecamy Metodę Psychoterapeutyczną H.I.T.T.®  Wernera Meinholda: Co nas wyróżnia?

Organizator: TOWARZYSTWO HIPNOZY TERAPEUTYCZNEJ I BADAŃ NAD HIPNOZĄ W KRAKOWIE (GTH POLSKA) we współpracy z INTERNATIONAL
GESELLSCHAFT FUR THERAPEUTISCHE HYPNOSE UND HYPNOSEFORSCHUNG (IGTH)

Adresat: psychoterapeuci certyfikowani, psychoterapeuci będący w trakcie atestowanych kursów psychoterapii, psycholodzy, absolwenci I stopnia kursu hipnozy terapeutycznej organizowanej przez nasze Towarzystwo.

Od kandydatów oczekuje się nienagannej postawy etycznej w procesie pomagania innym oraz elementarnych umiejętności stosowania hipnozy.

Wymaga się, żeby były to osoby, które:
• Ukończyły przynajmniej kurs Podstawy Hipnozy organizowany przez Towarzystwo Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą lub są certyfikowanymi psychoterapeutami (bądź są w trakcie atestowanych kursów psychoterapii) posiadającymi doświadczenie w stosowaniu hipnozy klinicznej
• Gotowi są do podjęcia własnej terapii treningowej w Metodzie Psychoterapeutycznej H.I.T.T.®  Wernera Meinholda
• Pomyślnie przeszły rozmowę kwalifikacyjną w trakcie naboru do szkoły

Osoby zamierzające skorzystać z naszego szkolenia proszone są o przysłanie najpóźniej w terminie do 16 lutego 2019 r. swojego zgłoszenia na adres biura Towarzystwa : biuro@hipnoza.org.pl.

Należy dostarczyć następujące dokumenty:

1. Formularz CV (kliknij aby pobrać).
2. Kserokopię dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz odbytych szkoleń psychoterapeutycznych, w tym kursu Podstawy Hipnozy lub zaświadczenie o byciu jego uczestnikiem.
3. List motywacyjny zawierający uzasadnienie podjęcia nauki w szkole.

Po analizie dostarczonych dokumentów, zaprosimy kandydatów na indywidualną rozmowę kwalifikacyjną. Planowany termin rozmowy kwalifikacyjnej: 10.02.2019 (szczegóły w indywidualnej korespondencji). Inauguracja szkoły: 21-24.02. 2019 r.

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości 50-80% do organizowanych przez nas Kursów (szczegóły: http://bit.ly/2MiS8um) lub nieoprocentowanego kredytu z możliwością umorzenia do 25% (szczegóły: https://bit.ly/2PoBeYr).

Kadra szkoły: Anna Trzcieniecka-Green, Halina Gąsior, Bożena Hanik, Jerzy Kutaj, Anna Orłowska, Danuta Sobańska, Maria Stanisławiak, oraz Claudia Manzini- Egger i zaproszeni goście zagraniczni.

Zajęcia stacjonarne odbywają się w Krakowie godz. w Centrum Terapii i Rozwoju Vivere, ul. Sokołowskiego 24, w soboty od godz. 10.30 do 19.30, w niedziele od godz. 9.00 do godz. 15.00. Każdy weekend szkoleń zawiera 18 godzin lekcyjnych. Szkolenia wyjazdowe w wybranym ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym poza Krakowem.

Struktura szkolenia:
Szkolenie jest dwupoziomowe. Po pomyślnym ukończeni całego szkolenia uczestnik uzyska Międzynarodowy Certyfikat Hipnoterapeuty w Metodzie Psychoterapeutycznej H.I.T.T.® Jeśli uczestnik szkolenia zdecyduje się wyłącznie na ukończenie pierwszego poziomu, to otrzyma tytuł: Początkujący Hipnoterapeuta w Metodzie H.I.T.T.®.

PIERWSZY STOPIEŃ SZKOLENIA W METODZIE PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ H.I.T.T.®

Pierwszy rok obejmuje osiem modułów weekendowych, w tym dwa moduły wyjazdowe : czterodniowy moduł, wprowadzający do metody H.I.T.T.® i pięciodniowy, ukierunkowany na własne doświadczenia uczestników w Metodzie H.I.T.T.®

I moduł – Trening autogenny i wprowadzenie do Metody Psychoterapeutycznej H.I.T.T.® (4.dniowe szkolenie wyjazdowe). Prowadzący: Bożena Hanik, Halina Gąsior, Maria Stanisławiak, Jerzy Pocica. Termin: 21-24.02. 2019.

II moduł- Faza adolescencji, a w tym: zadania, symbole, komunikacja, charakterystyczne przejawy deficytów, strategie terapeutyczne, ćwiczenia w podgrupach, demonstracje pracy, doświadczenia własne, elementy superwizyjne. Prowadzenie: Anna Trzcieniecka- Green. Termin: 16-17.03.2019 r.

III moduł – Faza indywiduacji. Jej struktura treści i kolejnych faz rozwojowych jest taka sama jak w module II. Prowadzenie: Maria Stanisławiak. Termin: 6-7.04.2019.

IV moduł – Faza genitalno- edypalna. Prowadzenie: Bożena Hanik. Termin: 18-19.05.2019.

V moduł – Faza analna. Prowadzenie: Anna Trzcieniecka –Green. Termin: 14-15.09.2019.

VI moduł – Faza symbiotyczna. Prowadzenie: Anna Orłowska. Termin : 5-6.10.2019.

VII moduł – Faza oralna.Prowadzenie: Halina Gąsior. Termin: 9-10.11.2019.

VIII moduł – Integracja, zastosowanie, praktyka (szkolenie wyjazdowe). Prowadzący : Danuta Sobańska, Halina Gąsior, Bożena Hanik Termin: . 11-15.12.2019.


II STOPIEŃ SZKOLENIA W METODZIE H.I.T.T.
®

IX moduł – Znaczenie historii życia. Danuta Sobańska. Termin: 18-19.01.2020.

X moduł – Związek terapeutyczny i jego funkcje w Metodzie Psychoterapeutycznej H.I.T.T.®  Prowadzenie: Danuta Sobańska. Termin: 15-16.02.2020.

XI moduł – Superwizja I. Prowadzenie: Anna Orłowska oraz Maria Stanisławiak. Termin: 14-15.03.2020.

XII moduł – Seminarium z pisania prac opartych o Metodę Psychoterapeutyczną H.I.T.T.® Prowadzenie: Anna Trzcieniecka – Green. Termin: 18-19.04.2020.

XIII moduł – Rozwój człowieka i koncepcja 12 zmysłów. Prowadzenie: Danuta Sobańska. Termin: 16-17.05.2020.

XIV moduł – Symbolika organów. Prowadzenie: Bożena Hanik i Anna Orłowska. Termin: 20-21.06.2020.

XV moduł – Przeniesienie i przeciwprzeniesienie w realizacji Metody Psychoterapeutycznej H.I.T.T.® Prowadzenie: Anna Trzcieniecka- Green. Termin: 19-20.09.2020.

XVI moduł – Superwizja II. Prowadzenie: Danuta Sobańska i Halina Gąsior. Termin: 24-25.10. 2020.

XVII moduł – Psychologia głębi a Metoda Psychoterapeutyczna H.I.T.T.®. Prowadzenie: Halina Prowadzenie: Gąsior i Maria Stanisławiak. Termin: 21-22.11.2020.

XVIII moduł – Superwizja III (szczególny akcent na rozpoznawanie proficytów i deficytów). Danuta Sobańska. Termin: 19-20.12.2020.

XIX moduł – Psychodrama, hipnodrama w Metodzie Psychoterapeutycznej H.I.T.T.® Prowadzenie: Anna Trzcieniecka- Green. Termin: 16-17.01.2021.

W styczniu 2021 zostaną uruchomione możliwości konsultacji indywidualnych z wybranymi nauczycielami.

XX moduł – Zakończenie, egzamin praktyczny, omawianie prac pisemnych(moduł wyjazdowy – 4 dni). Prowadzenie: kadra szkoły. Termin: 18-21.02.2021.

Osoby decydujące się na uzyskanie międzynarodowego certyfikatu hipnoterapeuty Metodą Psychoterapeutyczną H.I.T.T.® powinny:

  • Uczestniczyć we wszystkich modułach danego poziomu szkolenia (nie mniej niż w 80% zajęć).
  • Odbyć terapię treningową Metodą Psychoterapeutycznej H.I.T.T.® w wymiarze godzin określonym przez prowadzącego terapię treningową od aktualnego wieku do poczęcia. Terapię treningową prowadzą wskazani przez Towarzystwo hipnoterapeuci.
  • Złożyć pracę teoretyczną, łączącą się z tematyką H.I.T.T.®
  • Uczestniczyć w superwizjach w trakcie szkoły, a po jej ukończeniu w superwizjach dla absolwentów (wymagane do dyplomu, co najmniej 50 godz. superwizji w metodzie) oraz w 2 warsztatach prowadzonych przez gości zagranicznych związanych z metodą( w toku szkoleń zaproponujemy je odrębnie uczestnikom szkoły).
  • Z wynikiem pozytywnym zdać egzamin końcowy.

Koszty Kursu Hipnointegracyjnej Psychoterapii Głębi (H.I.T.T.®) Wernera Meinholda:

Poziom I:

Cena szkoleń za pierwszy stopień: 850 zł za każdy moduł dwudniowy weekendowy (6×850 = 5100).
Koszty dwóch modułów wyjazdowych:
moduł wyjazdowy pierwszy: 1700 zł plus koszty wyżywienia i noclegów,
moduł wyjazdowy drugi: 2125 zł plus koszty wyżywienia i noclegów.

Suma: 8925 PLN (plus koszty wyżywienia i noclegów).

Płatność:

I rata 1700 zł + koszty wyżywienia i noclegów do końca stycznia 2019
II rata 1700 zł do końca marca 2019
III rata 1700 zł do końca czerwca 2019
IV rata 1700 zł do końca września 2019
V rata 2125 zł + koszty wyżywienia i noclegów do końca listopada 2019

Poziom II:

Cena szkoleń za drugi stopień szkolenia: 850 zł za każdy moduł dwudniowy weekendowy (11×850 = 9350).
Koszt modułu wyjazdowego, 4 dni: 1700 zł plus koszty wyżywienia i noclegów,
Koszt egzaminu: 500 PLN.
Suma: 11 550 PLN (plus koszty wyżywienia i noclegów).

Płatność:

I rata 2310 zł do końca stycznia 2020
II rata 2310 zł do końca marca 2020
III rata 2310 zł do końca czerwca 2020
IV rata 2310 zł do końca września 2020
V rata 2310 zł + koszty wyżywienia i noclegów do końca listopada 2020

Stawka za wyżywienie i nocleg – ok. 120 zł/doba (w zależności od aktualnych cen obowiązujących w hotelu.

Suma Poziom I + Poziom II = 22 175 (plus koszty wyżywienia i noclegów)

Wpłat prosimy dokonywać na:

Towarzystwo Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą

ul.Sikorskiego 2/8, 31-115 Kraków

Numer konta: 33 1050 1445 1000 0023 2618 8170Tytuł przelewu: kurs „Kurs Metody HITT” (proszę dopisać: całość lub numer raty)

    Chcę otrzymać rachunek