Szkolenie w Metodzie H.I.T.T.® Wernera Meinholda

NABÓR UCZESTNIKÓW SZKOLENIA W METODZIE H.I.T.T.® (HIPNOINTEGRACYJNEJ PSYCHOTERAPII GŁĘBI WERNERA MEINHOLDA) do końca czerwca 2018r. Inaugurację szkoły przewidujemy w październiku 2018r.

Organizator: TOWARZYSTWO HIPNOZY TERAPEUTYCZNEJ I BADAŃ NAD HIPNOZĄ W KRAKOWIE (GTH.PL) we współpracy z SCHWEIZERISCHE GESELLSCHAFT FUR THERAPEUTISCHE HYPNOSE UND HYPNOSEFORSCHUNG (IGTH)

Adresat: psychoterapeuci, psycholodzy, absolwenci I stopnia kursu hipnozy terapeutycznej organizowanej przez nasze Towarzystwo.

Od kandydatów oczekuje się nienagannej postawy etycznej w procesie pomagania innym oraz elementarnych umiejętności stosowania hipnozy.
Wymaga się, żeby były to osoby, które:
• Ukończyły przynajmniej kurs Podstawy Hipnozy organizowany przez Towarzystwo Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą lub są certyfikowanymi psychoterapeutami
• Gotowi są do podjęcia własnej terapii treningowej w metodzie H.I.T.T.®
• Pomyślnie przeszły rozmowę kwalifikacyjną w trakcie naboru do szkoły

Osoby zamierzające skorzystać z naszego szkolenia proszone są o przysłanie najpóźniej w terminie do 30 czerwca 2018 r. swojego zgłoszenia na adres biura Towarzystwa : biuro@www.hipnoza.org.pl

Należy dostarczyć następujące dokumenty:
1. Formularz CV, znajdujący się na stronie Towarzystwa, (poniżej)
2. Kserokopię dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz odbytych szkoleń terapeutycznych, w tym kursu Podstawy Hipnozy lub zaznaczenie, że w trakcie trwania tegoż.
3. List motywacyjny zawierający uzasadnienie podjęcia nauki w szkole.

Po analizie dostarczonych dokumentów, zaprosimy kandydatów na indywidualną rozmowę kwalifikacyjną. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się we wrześniu w ustalonym terminie i miejscu.

Kadra szkoły: Anna Trzcieniecka-Green, Halina Gąsior, Bożena Hanik, Anna Orłowska, Danuta Sobańska, Maria Stanisławiak oraz Claudia Manzini- Egger i zaproszeni goście zagraniczni.

Struktura szkolenia:
Szkolenie jest dwupoziomowe. Po pomyślnym ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje Międzynarodowy Certyfikat Hipnoterapeuty w Metodzie H.I.T.T.® Jeśli uczestnik szkolenia zdecyduje się wyłącznie na ukończenie pierwszego poziomu to otrzyma tytuł: początkujący hipnoterapeuta metody H.I.T.T.®

Pierwszy rok obejmuje osiem modułów weekendowych oraz dwa moduły wyjazdowe : czterodniowy, wprowadzający do metody H.I.T.T i pięciodniowy ukierunkowany na własne doświadczenia w metodzie.

I stopień podstawowy
I moduł – trening autogenny i wprowadzenie do metody H.I.T.T.® (szkolenie wyjazdowe)
II moduł – faza adolescencji i indywiduacji (zadania, symbole, komunikacja, charakterystyczne przejawy deficytów, strategie terapeutyczne, ćwiczenia w podgrupach, demonstracje pracy, doświadczenia własne, elementy superwizji)
III moduł – faza genitalno – edypalna
IV moduł – faza analna
V moduł – faza pierwszego dojrzewania
VI moduł – faza oralna
VII moduł – faza symbiotyczna
VIII moduł – integracja, zastosowanie, praktyka (szkolenie wyjazdowe)

W każdej fazie rozwojowej powtarza się struktura treści jak w module II

Terminy modułów wyjazdowych zostaną podane po zakończeniu rekrutacji.
Zajęcia odbywać się będą w Krakowie w soboty i niedziele w pierwszym tygodniu danego miesiąca, w soboty w godzinach 10.30 – 19.30 a w niedziele w godzinach 9.00 – 18.00 w Centrum Terapii i Rozwoju Vivere, ul. Sokołowskiego 24.

Kadra: Anna Trzcieniecka-Green, Halina Gąsior, Bożena Hanik, Anna Orłowska, Danuta Sobańska, Maria Stanisławiak oraz Claudia Manzini- Egger

Cena: 850 zł za każdy moduł dwudniowy, koszty 2 modułów wyjazdowych wg stawek odrębnie wyliczonych.
II stopień szkolenia w H.I.T.T.®

IX moduł- znaczenie historii życia
X moduł -związek terapeutyczny i jego funkcje w H.I.T.T.®
XI moduł – Superwizja I
XII moduł – Seminarium z pisania prac opartych o H.I.T.T.®
XIII moduł – Rozwój człowieka i koncepcja 12 zmysłów
XIV moduł – symbolika organów
XV moduł – przeniesienie i przeciwprzeniesienie w realizacji metody
XVI moduł – superwizja II
XVII moduł- psychologia głębi a metoda H.I.T.T.®
XVIII moduł -deficyty i proficyty fazy symbiotycznej i oralnej oraz kierunki pracy nad zmianą
XIX moduł -psychodrama, hipnodrama w metodzie H.I.T.T.®
XX Zakończenie, egzamin praktyczny, omawianie prac pisemnych(moduł wyjazdowy – 4 dni)

Osoby decydujące się na uzyskanie międzynarodowego certyfikatu hipnoterapeuty H.I.T.T.® powinny:

• Uczestniczyć we wszystkich modułach danego poziomu szkolenia (nie mniej niż w 80% zajęć).
• Odbyć terapię treningową metodą H.I.T.T.® w wymiarze godzin określonym przez prowadzącego terapię treningową od aktualnego wieku do poczęcia. Terapię treningową prowadzą wskazani przez Towarzystwo hipnoterapeuci.
• Złożyć pracę teoretyczną, która tematycznie będzie nawiązywała do H.I.T.T.®
• Uczestniczyć w superwizjach w trakcie szkoły, a po jej skończeniu w superwizjach dla absolwentów (wymagane do dyplomu, co najmniej 50 godz. superwizji w metodzie) oraz w 2 warsztatach prowadzonych przez gości zagranicznych związanych z metodą.

Zdać pozytywnie egzamin końcowy.