NABÓR DO SZKOŁY OD ZARAZ DO KOŃCA czerwca 2017 R.

20 lipca 2016

Rozpoczynamy nabór osób zainteresowanych podjęciem szkolenia w metodzie

H.I.T.T. WERNERA MEINHOLDA.

 

Jest to 3 letni kurs dokształcający  dla osób z wykształceniem wyższym, które  są zainteresowane nabyciem wiedzy i umiejętności stosowania metody H.I.T.T. Wernera Meinholda. Od kandydatów oczekuje się nienagannej postawy etycznej w procesie pomagania innym oraz elementarnych umiejętności stosowania hipnozy. Wymaga się, żeby były to osoby, które:

 • Ukończyły przynajmniej kurs Podstawy Hipnozy organizowany przez  Towarzystwo Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą

 • Gotowi są do podjęcia własnej terapii treningowej w metodzie H.I.T.T.

 • Pomyślnie przeszły rozmowę kwalifikacyjną w trakcie naboru do szkoły

 • Mile widziane osoby z certyfikatem psychoterapeuty

Osoby zamierzające skorzystać z naszego szkolenia proszone są o przysłanie najpóźniej w terminie do końca czerwca 2017 r. swojego zgłoszenia na adres biura Towarzystwa : biuro@hipnoza.org.pl

 

Należy dostarczyć następujące dokumenty:

 

1.Formularz CV, znajdujący się na stronie Towarzystwa, (poniżej)

 

2. Kserokopię dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz odbytych szkoleń terapeutycznych, w tym kursu Podstawy Hipnozy lub zaznaczenie, że w trakcie trwania tegoż.

 

3.List motywacyjny zawierający uzasadnienie podjęcia nauki w szkole.

 

         Po analizie dostarczonych dokumentów, zaprosimy kandydatów na indywidualną rozmowę kwalifikacyjną. O dokładnym terminie tej rozmowy poinformujemy z początkiem lipca 2017 r. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się we wrześniu w ustalonym terminie i miejscu.

 

 Kadra szkoły:  Anna Trzcieniecka-Green, Halina Gąsior, Bożena Hanik, Anna Orłowska, Danuta Sobańska, Maria Stanisławiak oraz Claudia Manzini- Egger i zaproszeni goście zagraniczni.

 

Organizacja zajęć:

Inauguracja szkoły nastąpi w październiku 2016 r. Zajęcia odbywać się będą w Krakowie przy ulicy Sokołowowskiego 24, w soboty (w godz. 11.00-19.30  z jednogodzinną przerwą obiadową) i niedziele (w godz. 9.00-15.00 z przerwą półgodzinną) w pierwszym tygodniu danego miesiąca, z przerwą wakacyjną. Planujemy zakończenie szkolenia w czerwcu 2019 r. Proponujemy również trzydniowy, wyjazdowy trening integracyjny dla osób, które pomyślnie zakończyły procedurę kwalifikacyjną. Cena, miejsce i termin tego treningu zostanie podany po zakończeniu naboru do szkoły.


Finansowanie: Wysokość pierwszej wpłaty uczestnika szkoły to 4 500 zł przed pierwszym warsztatem, następnie w ratach miesięcznych po 500 zł za kolejne zajęcia.

Opłata za całość 3 letniego szkolenia wynosi 19.500 zł. Opłata ta nie obejmuje noclegu i wyżywienia, ani kosztów trzydniowego treningu integracyjnego.

 

       

Program Szkoły:

Program szkolenia (poniżej) obejmuje 30 modułów dwudniowych zajęć warsztatowych, w tym 6 superwizji. Zajęcia prowadzą certyfikowani przez twórcę metody nauczyciele, członkowie Rady Starszych Towarzystwa Hipnozy i Badań Nad Hipnozą oraz zaproszeni goście zagraniczni. Szkoła kończy się egzaminem i uzyskaniem dyplomu międzynarodowego, dającego prawo do stosowania metody H.I.T.T. Wernera Meinholda. Uczestnicy szkoły będą zobowiązani do podpisania umowy szkoleniowej i uczestnictwa w zajęciach w ustalonym zakresie.

Moduł 0  w ostatnim tygodniu września 2017 (będzie odrębna informacja: gdzie, kiedy i z kim oraz cena)

TRZYDNIOWY WARSZTAT INTEGRACYJNY –wyjazdowy

Moduł 1  

TECHNIKA PROGRESYWNEJ RELAKSACJI MIĘŚNI ORAZ TRENING AUTOGENNY

 • Wprowadzenie/etapy treningu autogennego

 • Ogólne teoretyczne uzasadnienie praktyki

 • Połączenie podstawowego poziomu T.A. z innymi  metodami.

 • Ćwiczenia praktyczne.

 • Technika progresywnej relaksacji mięśni. Historia. Rozwój.

 • Relaksacja jako terapia: mechanizm działania czynników relaksujących mięśnie.

 • Różnice pomiędzy progresywną relaksacją mięśni a treningiem autogennym.

Moduł 2    październik 2017r.(Anna Orłowska, Anna Trzcieniecka Green, Bożena Hanik)

INDUKCJA.RYTUAŁ HIPNOINTEGRACYJNEJ PSYCHOTERAPII GŁĘBI / H.I.T.T./

 • Co jest charakterystyczne dla rytuału Wernera Meinholda.

 • Model góry lodowej.

 • LAH (analiza  życia w hipnozie-informacje ogólne).

 • FAH (analiza ogniskowa/centralna w hipnozie, techniki skupiania się na określonych kwestiach.

 • Kroki terapii H.I.T.T.

 • Terapeutyczne instrumenty H.I.T.T.

 • Ćwiczenia praktyczne prowadzenia rytuału.

Moduł  3    listopad 2017r.(Anna Trzcieniecka Green, Bożena Hanik)

ZASADY  HIPNOINTEGRACYJNEJ PSYCHOTERAPII GŁĘBI / H.I.T.T./

 • Zadania hipnoterapeuty w H.I.T.T.

 • 10 zasad prowadzenia H.I.T.T..

 • Etyka H.I.T.T. Zasady i normy pracy hipnoterapeuty integracyjnego, potencjalne problemy etyczne.

 • Wskazania/Przeciwwskazania związane z metodą.

 • Kwalifikacja do hipnoterapii.

 • Hipnoterapia a inne formy leczenia.

 • Techniki rozmowy psychologicznej  (w tym 5 W )

Moduł 4   grudzień 2017(Anna Trzcieniecka Green)

FAZA  ADOLESCENCJI

 • Treści: Zadania fazy. Symbole fazy . Komunikacja w tej fazie. Charakterystyczne przejawy deficytów fazy  adolescencji. Strategie terapeutyczne wskazane w pracy w tych fazach rozwoju.

 • Demonstracja  pracy w tej fazie rozwoju/pokaz filmu z Wernerem lub demonstracja prowadzenia hipnoterapii.

 • Ćwiczenie w podgrupach  pracy hipnoterapeutycznej z  osobami w fazie  dojrzewania. Doświadczenia własne związane z byciem w hipnozie w tej fazie rozwoju.

 • Refleksje, analiza doświadczeń własnych.

Moduł 5       styczeń 2018 (Maria Stanisławiak)

FAZA INDYWIDUACJI

 • Treści: Zadania fazy. Symbole fazy indywiduacji. Komunikacja w tej fazie. Charakterystyczne przejawy deficytów fazy indywiduacji. Strategie terapeutyczne wskazane w pracy w tych fazach rozwoju.

 • Demonstracja  pracy w tej fazie rozwoju/pokaz filmu z Wernerem lub demonstracja prowadzenia hipnoterapii.

 • Ćwiczenie w podgrupach  pracy hipnoterapeutycznej z  osobami w fazie adolescencji . Doświadczenia własne związane z byciem w hipnozie w tej fazie rozwoju.

 • Refleksje, analiza doświadczeń własnych.

Moduł 6      luty 2018(Bożena Hanik)

FAZA GENITALNO- EDYPALNA

 • Treści: Zadania fazy. Symbole genitalno-edypalne. Komunikacja w tej  fazie . Charakterystyczne przejawy deficytów genitalno - edypalnych oraz ze wcześniejszych faz. Strategie terapeutyczne wskazane w pracy w tej fazie rozwoju.

 • Demonstracja  pracy w tej fazie rozwoju/pokaz filmu z Wernerem lub demonstracja prowadzenia hipnoterapii.

 • Ćwiczenia w podgrupach ;prowadzenie pracy hipnoterapeutycznej dotyczącej fazy genitalno - edypalnej.  

 • Refleksje, analiza doświadczeń własnych uczestników.  

Moduł 7     marzec 2018 (Anna Trzcieniecka -Green)

FAZA PIERWSZEGO DOJRZEWANIA

Treści fazy. Zadania fazy. Symbole fazy  Komunikacja w tej fazie. Charakterystyczne przejawy deficytów tej fazy  . Strategie terapeutyczne wskazane w tej fazie rozwoju.

 • Demonstracja  pracy dotyczącej  fazy pierwszego dojrzewania /pokaz filmu z Wernerem lub demonstracja prowadzenia hipnoterapii.

 • Ćwiczenia prowadzenia pracy hipnoterapeutycznej z osobami w fazie pierwszego dojrzewania  oraz   doświadczania siebie w hipnozie.  

 • Refleksje, analiza doświadczeń własnych.  

Moduł 8     kwiecień 2018  (Danuta Sobańska)

FAZA ANALNA

 • Treści: Zadania fazy. Symbole analne. Komunikacja w fazie analnej. Charakterystyczne przejawy deficytów analnych . Strategie terapeutyczne wskazane w pracy w tej fazie rozwoju.

 • Demonstracja  pracy w  fazie analnej.

 • Ćwiczenia w podgrupach prowadzenia pracy hipnoterapeutycznej z osobami w fazie analnej i doświadczania siebie w hipnozie.

 • Refleksje, analiza doświadczeń własnych.   

Moduł 9      maj 2018 (Halina Gąsior)

FAZA ORALNA

 • Treści: Zadania fazy. Symbole oralne. Komunikacja w fazie oralnej. Charakterystyczne przejawy deficytów oralnych oraz symbiotycznych w tej fazie. Strategie terapeutyczne wskazane w pracy w tej fazie rozwoju.

 • Demonstracja  pracy w  fazie oralnej/pokaz filmu z Wernerem lub demonstracja prowadzenia hipnoterapii.

 • Ćwiczenia w podgrupach prowadzenia pracy hipnoterapeutycznej z osobami w fazie oralnej oraz  nabywanie doświadczania własnego przez uczestników w hipnozie w  fazie oralnej.  

 • Refleksje, analiza doświadczeń własnych.   

Moduł 10   czerwiec 2018(Anna Orłowska)

FAZA SYMBIOTYCZNA cz.1

 • Treści: Zadania fazy. Filogeneza i ontogeneza jako fazy rozwoju. Omówienie przebiegu fazy. Symbole symbiotyczne. Komunikacja w fazie symbiotycznej.

 • Demonstracja  pracy w  fazie symbiotycznej/pokaz filmu z Wernerem lub demonstracja prowadzenia hipnoterapii/.

 • Ćwiczenia w podgrupach prowadzenia pracy hipnoterapeutycznej i doświadczania na sobie bycia w hipnozie w  fazie symbiotycznej.  

 • Refleksje, analiza doświadczeń własnych.   

 

Moduł 11   pażdiernik 2018 (Danuta Sobańska)

ZWIĄZEK TERAPEUTYCZNY I JEGO FUNKCJE W HIPNOINTEGRACYJNEJ PSYCHOTERAPII GŁĘBI

 • Zasady budowania związku hipnoterapeutycznego.

 • Kontrakt jako element tworzenia relacji i rozwoju.

 • Rola hipnoterapeuty. Rola pacjenta/klienta. Rola choroby/ zdrowia jako elementu relacji terapeutycznej.

Moduł 12  listopad 2018 (Danuta Sobańska i Anna Trzcieniecka Green)

SUPERWIZJA (1)

 • Analiza języka poszczególnych faz z wykorzystaniem konkretnych doświadczeń uczestników z symulacji pracy hipnoterapeutycznej

 • Budowanie umiejętności otwierania, a nie wychowywania u przyszłych hipnoterapeutów.

 • Komunikacja w relacji pacjent-terapeuta i refleksje uczestników nad powiązaniem komunikacji z rozwojem własnym.

 • Analiza praktycznych przykładów wskazujących na tworzenie związku terapeutycznego zgodnie ze swoim osiągniętym rozwojem.

Moduł 13  grudzień 2018(Danuta Sobańska)

ROZWÓJ CZŁOWIEKA I KONCEPCJA  12 ZMYSŁÓW

 • Rozwój ontogenetyczny omówienie zjawisk mających zastosowanie w realizacji pracy terapeutycznej metodą Wernera.

 • Rozwój erotyczno-seksualny w fazach psychogenetycznych – prezentacja faz rozwojowych i ich funkcji .

 • Specyfika języka w fazach:  adolescencji, genitalnej, analnej, dojrzewania, oralnej, symbiotycznej.

 • Normozy i pułapki w pracy terapeutycznej charakterystyczne dla poszczególnych faz.

 • Koncepcja 12 zmysłów wg R.Steinera

Moduł 14      luty 2019 ( Anna Orłowska)

FAZA SYMBIOTYCZNA cz. 2

 • Charakterystyczne przejawy deficytów symbiotycznych. Strategie terapeutyczne wskazane w pracy w tej fazie rozwoju.

 • Demonstracja  pracy w  fazie symbiotycznej/pokaz filmu z Wernerem lub demonstracja prowadzenia hipnoterapii/.

 • Ćwiczenia w podgrupach prowadzenia i doświadcznia  pracy hipnoterapeutycznej z osobami w fazie symbiotycznej .  

 • Refleksje, analiza doświadczeń własnych.   

Moduł 15      marzec 2019( Danuta Sobańska i Anna Trzcieniecka- Green)

PRZENIESIENIE I PRZECIWPRZENIESIENIE

 • Związek pomiędzy przeniesieniem a hipnozą.

 • Zawartość przeniesienia.

 • Zadania hipnoterapeuty wobec zjawiska przeniesienia w H.I.T.T.

 • Pułapki w procesie hipnoterapii charakterystyczne dla osób znajdujących się w różnych fazach rozwojowych.

 • Zjawisko przeciwprzeniesienia i jego formy.

 

Moduł 16     kwiecień 2019 (Anna Orłowska)

SYMBOLIKA ORGANÓW

 • Definicja/poziomy/kategorie symboli.

 • Symbolika w terapii.

 • Doświadczenie symbolu.

Moduł 17   maj 2019 (Danuta Sobańska i Bożena Hanik)

INTERPRETACJA MARZEŃ SENNYCH W METODZIE WERNERA

 • Historyczny rozwój pracy ze snami i interpretacja snów.

 • Podstawy teoretyczne odnoszące się do rozumienia funkcji snów w psychologii głębi .

 • Świadome  śnienie

 • Rozumienie symboliki snów w powiązaniu z treningiem autogennym.

 • Analiza snów w H.I.T.T.

Moduł 18  czerwiec 2019 (Anna Trzcieniecka Green)

KOMUNIKACJA TRANSPERSONALNA I PSYCHOLOGIA  DUCHOWA

Moduł 19   październik 2019 ( Halina Gąsior)

PSYCHOLOGIA GŁĘBI A METODA WERNERA MEINHOLDA

 • Definicja :Psychologia Głębi.

 • Omówienie  podstaw psychologii głębi.

 • H.I.T.T. – różnice i podobieństwa metody z podejściem Freuda, Junga, Adlera  , neo-psychoanalityków, Rogersa.

Moduł 20  listopad 2019 ( Anna Trzcieniecka Green)

LECZENIE ZABURZEŃ DEPRESYJNYCH I OBSESYJNO-KOMPULSYWNYCH

Moduł 21      grudzień 2019 (Anna Orłowska, Bożena Hanik)

SUPERWIZJA(2)

Moduł 22    styczeń 2020 (Anna Trzcieniecka Green)

PSYCHODRAMA . HIPNODRAMA

 • Definicja i historia hipnodramy.

 • Rytuał.

 • Narzędzia psychodramy, klasyfikacja triadyczna, proces

 • Zastosowanie hipnodramy.

 • Hipnoza grupowa.

 • Role i zamiana ról.

 • Powiązanie z H.I.T.T.

Moduł 23   luty 2020 ( Danuta Sobańska)

ZNACZENIE HISTORII ŻYCIA

Moduł 24  marzec 2020 (Anna Trzcieniecka Green)

SUPERWIZJA(3)

Moduł 25    kwiecień 2020

SUPERWIZJA(4)

·        wyłanianie pytania superwizyjnego u superwizanta

·        kształtowanie w grupie identyfikowania kwestii kluczowych

·        badanie strategii i interwencji stosowanych przez terapeutę

Moduł 26 i Moduł 27 – seminaria zagraniczne ( w okresie od 2017-2019)

Moduł 28    maj 2020

SEMINARIUM Z PISANIA PRAC

Moduł 29    czerwiec 2020(pierwszy tydzień)

SUPERWIZJA(5)

·      znaczenie procesu równoległego

·      kształtowanie  "superwizora wewnętrznego " u uczestników superwizji

 

Moduł 30   czerwiec 2020. wszyscy nauczyciele (ostatni tydzień)

EGZAMIN :

 • prezentacja przypadku,

 • demonstracja własnego sposobu pracy,

 • rozmowa z  komisją egzaminacyjną.

 

Warunki uzyskania certyfikatu:

 1. Uczestnictwo we wszystkich modułach Szkoły   (nie mniej niż w 80% zajęć, w przypadku usprawiedliwionej nieobecności).

 2. Odbycie terapii własnej, treningowej metodą H.I.T.T. .

 3. Złożenie pracy teoretycznej (ok. 30 stron A-4).

 4. Uczestnictwo w superwizjach w trakcie szkoły, a po jej skończeniu w superwizjach dla absolwentów (wymagane do dyplomu, co najmniej 50 godz. superwizji w metodzie).

 5. Uczestnictwo w  2 warsztatach prowadzonych przez  gości zagranicznych związanych z metodą Wernera Meinholda: np.  Claudię Manzini-Egger.  

 6. Złożenie egzaminu końcowego obejmującego:

 • przedstawienie opisu przypadku prowadzonego przez uczestnika szkoły metoda H.I.T.T.

 • prezentację pracy z pacjentem  przed komisją egzaminacyjną.

 

TOWARZYSTWO HIPNOZY TERAPEUTYCZNEJ I BADAŃ NAD HIPNOZĄ W KRAKOWIE we współpracy z SCHWEIZERISCHE GESELLSCHAFT FUR THERAPEUTISCHE HYPNOSE UND HYPNOSEFORSCHUNG (IGTH)

 

 

Towarzystwo zastrzega sobie możliwość zmian w programie szkoły...


Pliki do pobrania

Word Document formularz CV doc [32.50 KB]